Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2011UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
---------


Số: 30/2010/QĐ-UBND


Điện Biên Phủ , ngày 28 tháng 12 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN NĂM 2011

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá các loại đất; Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ về sửa đổi bổ xung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định số 69/2009/ NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư;

Căn cứ Thông tư số 145/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC ngày 08/01/2010 của Liên Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành bảng giá đất và điều chỉnh bảng giá đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 211/2010/NQ-HĐND ngày 12/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XII - kỳ họp thứ 19 về việc thông qua bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2011;
Theo đề nghị của sở Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Bảng giá các loại đất và quy định áp dụng Bảng giá các loại đất trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Điện Biên, như phụ lục chi tiết kèm theo

Điều 2. Phạm vi áp dụng.

1. Bảng giá các loại đất quy định tại Điều 1 dùng để làm căn cứ:

a) Tính thuế đối với việc sử dụng đất và chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

b) Tính tiền sử dụng đất và tiền thuê đất khi giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất.

c) Tính giá trị quyền sử dụng đất khi giao đất không thu tiền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân trong các trường hợp quy định tại Điều 33 của Luật Đất đai 2003.

d) Tính giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của doanh nghiệp nhà nước khi doanh nghiệp cổ phần hóa, lựa chọn hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 3 Điều 59 của Luật Đất đai 2003.

đ) Tính giá trị quyền sử dụng đất để thu lệ phí trước bạ theo quy định của pháp luật.

e) Tính giá trị quyền sử dụng đất để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Điều 39, Điều 40 của Luật Đất đai 2003.

f) Tính giá trị bồi thường đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai mà gây thiệt hại cho Nhà nước theo quy định của pháp luật.

2. Bảng giá các loại đất quy định tại Điều 1 không áp dụng cho các trường hợp sau:

a) Giá đất đấu giá, giá đất đấu thầu đối với các tổ chức, cá nhân trong nước.

b) Giá đất đấu giá, giá đất đấu thầu và giá cho thuê đất đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc Công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

Điều 3. Giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:

1. Kiểm tra việc thực hiện giá đất của các cấp, các ngành; chủ trì phối hợp với các ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức việc thực hiện bảng giá đất theo quy định.

2. Trình UBND tỉnh điều chỉnh giá đất khi có biến động lớn về giá đất do đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, quy hoạch đô thị, khu thương mại du lịch, khu công nghiệp theo quy định hiện hành.

3. Xác định lại giá đất trong một số trường hợp cụ thể khi thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất quy định tại Điều 11 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2011. Các Quy định trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.

Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Xuân Kôi

 

QUY ĐỊNH

 KHI ÁP DỤNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT
(Kèm theo Quyết định số 30/2010/QĐ-UBND ngày 28/12/2010 của UBND tỉnh)

I. Giá đất của các huyện, thị xã, thành phố phân thành 02 nhóm, 06 loại, 04 hạng như sau:

1. Nhóm đất nông nghiệp:

1.1. Đất trồng cây hàng năm

1.2. Đất nuôi trồng thuỷ sản.

1.3. Đất trồng cây lâu năm.

1.4. Đất lâm nghiệp.

a) Đất rừng sản xuất.

b) Đất khoanh nuôi bảo vệ.

c) Đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng.

2. Nhóm đất phi nông nghiệp:

2.1. Đất ở, đất phi nông nghiệp khác tại đô thị.

2.2. Đất ở, đất phi nông nghiệp khác tại nông thôn.

II. Đất của các huyện, thị xã, thành phố phân thành 04 vị trí, 03 khu vực và 04 hạng:

1. Vị trí:

a) Đất ở, đất phi nông nghiệp khác tại đô thị :

- Vị trí 1:

+ Đối với đất ở của các hộ gia đình, cá nhân được xác định độ dài chiều sâu thửa đất cách chỉ giới đường giao thông tối đa là 20m;

+ Đối với đất của các tổ chức chỉ xác định thành một vị trí, để tính chung cho cả toàn bộ khuôn viên thửa đất (không hạn chế độ dài, chiều sâu thửa đất cách chỉ giới giao thông) giá đất để tính tiền thuê đất, xác định giá trị đất vào giá trị tài sản được xác định theo vị trí mặt tiền công sở.

- Vị trí 2:

Diện tích đất ở của các hộ gia đình, cá nhân có cùng khuôn viên đất của vị trí 1 mà có độ dài chiều sâu thửa đất lớn hơn 20m (từ trên 20 trở đi đến mét thứ 40) của từng đoạn đường nêu trên được xác định giá đất của vị trí 2.

- Vị trí 3:

Là vị trí tiếp giáp sau vị trí 2 của các đoạn đường ngõ nêu trên, không được quy hoạch là đường phố, không có tên trong bảng giá đất phi nông nghiêp tại đô thị, nối từ trục đường có vị trí 1 vào các khu dân cư, có độ dài đoạn ngõ cách chỉ giới đường giao thông từ trên mét thứ 40 đến mét thứ 60.

- Vị trí 4:

Là vị trí tiếp giáp sau vị trí 3 của các đoạn đường ngõ nêu trên, không được quy hoạch là đường phố, không có tên trong bảng giá đất phi nông nghiêp tại đô thị, nối từ trục đường có vị trí 1 vào các khu dân cư, có độ dài đoạn ngõ cách chỉ giới đường giao thông từ trên mét thứ 60 trở lên.

* Trường hợp trên cùng một đoạn đường, các khuôn viên thửa đất có vị trí tiếp giáp với mặt tiền các trục đường giao thông của các đoạn đường nêu trên nhưng có chênh lệch về chiều sâu của taluy âm, chiều cao của taluy dương so với mặt đường thì áp dụng việc xác định vị trí như sau:

- Các khuôn viên thửa đất có vị trí tiếp giáp với mặt tiền của trục đường giao thông của các đoạn đường nêu trên có cùng mặt bằng với mặt đường hoặc có mặt bằng chênh lệch về chiều sâu của taluy âm, chiều cao của taluy dương so với mặt đường dưới 2m xác định là vị trí 1.

- Các khuôn viên thửa đất có vị trí tiếp giáp với mặt tiền của trục đường giao thông của các đoạn đường nêu trên có mặt bằng chênh lệch về chiều sâu của taluy âm, chiều cao của taluy dương so với mặt đường từ 2m đến 3m xác định là vị trí 2.

- Các khuôn viên thửa đất có vị trí tiếp giáp với mặt tiền các trục đường giao thông của các đoạn đường nêu trên có mặt bằng chênh lệch về chiều sâu của taluy âm, chiều cao của taluy dương so với mặt đường trên 3m xác định là vị trí 3.

b) Đất ở, đất phi nông nghiệp khác tại nông thôn:

- Khu vực:

+ Khu vực 1: Là khu vực áp dụng cho trung tâm các xã, các bản bám trục đường giao thông (QL, tỉnh lộ), khu đầu mối giao thông, khu thương mại, khu vực ven đô thị, có điều kiện sản xuất và kinh doanh thuận lợi.

+ Khu vực 2: Là khu vực áp dụng cho trung tâm các xã, bản vùng thấp bám trục đường giao thông liên xã liên bản, có điều kiện sản xuất và kinh doanh thuận lợi kém thuận lợi hơn khu vực 1.

+ Khu vực 3: Là khu vực áp dụng cho trung tâm các bản vùng cao bám trục đường giao thông liên xã liên bản, có điều kiện sản xuất và kinh doanh kém thuận lợi hơn khu vực 2.

- Vị trí của các khu vực:

+ Vị trí 1: Là vị trí bám trục đường giao thông của mỗi khu vực quy định nêu trên, có cùng một khuôn viên thửa đất có chiều sâu cách chỉ giới đường giao thông tối đa là 30 mét. Các trường hợp đất giáp mặt đường nhưng có độ sâu hoặc độ cao dưới 2m thì xác định là vị trí 1, từ 2m đến 3m thì xác định là vị trí 2, trên 3m thì xác định là vị trí 3.

+ Đối với đất của các tổ chức chỉ xác định một vị trí cho toàn bộ khuôn viên thửa đất (không hạn chế độ dài, chiều sâu thửa đất cách chỉ giới đường giao thông). Giá đất để tính tiền thuê đất, xác định giá trị đất vào giá trị tài sản được xác định theo vị trí mặt tiền công sở.

+ Vị trí 2: Là vị trí tiếp giáp sau vị trí 1 của mỗi khu vực quy định nêu trên, có cùng một khuôn viên thửa đất có chiều sâu cách chỉ giới đường giao thông từ trên mét thứ 30 đến mét thứ 60.

+ Vị trí 3: Là vị trí tiếp giáp sau vị trí 2 của mỗi khu vực quy định nêu trên, có cùng một khuôn viên thửa đất có chiều sâu cách chỉ giới đường giao thông từ trên mét thứ 60 đến mét thứ 90.

+ Vị trí 4: Là vị trí tiếp giáp sau vị trí 3 và các vị trí còn lại của mỗi khu vực quy định nêu trên.

2. Hạng đất: (việc phân hạng đất áp dụng theo quy định hiện hành của Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp)

2.1. Đất nông nghiệp:

- Hạng 3

- Hạng 4

- Hạng 5

- Hạng 6

2.2. Đất lâm nghiệp: tính chung một hạng cho toàn huyện (gồm đất rừng sản xuất; đất rừng khoanh nuôi bảo vệ; đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng).

III. Việc áp dụng bảng giá của từng loại đất như sau:

Đối với đất hiện đang quản lý và sử dụng của các cá nhân và tổ chức:

Thực hiện áp dụng bảng giá đất ở, đất phi nông nghiệp khác tại đô thị; đất ở, đất phi nông nghiệp khác tại nông thôn để thực hiện các nghĩa vụ tài chính với nhà nước, thực hiện theo dõi và hạch toán giá trị đất vào giá trị tài sản của nhà nước được quy định như sau:

1. Việc xác định giá đất ở bằng (=) 100% giá đất được quy định tại bảng giá đất ở, đất phi nông nghiệp khác theo đường phố tương ứng.

2. Việc xác định giá đất SXKD bằng (=) 70% giá đất được quy định tại bảng giá đất ở, đất phi nông nghiệp khác theo đường phố tương ứng. Quy định này không áp dụng đối với các hộ sử dụng đất ở vào mục đích SXKD.

3. Việc xác định giá đất xây dựng trụ sở cơ quan, đất xây dựng công trình sự nghiệp bằng (=) 70% giá đất được quy định tại bảng giá đất ở, đất phi nông nghiệp khác theo đường phố tương ứng.

4. Việc xác định giá đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, đất sử dụng vào các mục đích công cộng, đất có công trình là đình, đền ..., đất làm nghĩa trang, nghĩa địa và đất phi nông nghiệp khác bằng (=) 50% giá đất tại bảng giá đất ở, đất phi nông nghiệp khác được quy định theo đường phố tương ứng.

IV. Đối với việc giao mới đất ở, đất SXKD cho các hộ gia đình, cá nhân và tổ chức:

1. Việc giao mới đất ở cho các hộ gia đình, cá nhân không thông qua hình thức đấu giá cũng thực hiện theo quy định tại điểm 1- Mục III nêu trên.

2. Việc giao mới đất SXKD cho các hộ gia đình và tổ chức để thực hiện thuê đất không thông qua hình thức đấu giá cũng thực hiện theo quy định tại điểm 2- Mục III nêu trên.

V. Một số điểm cần lưu ý khi thực hiện bảng giá đất.

1. Những dự án Nhà nước thực hiện cải tạo mặt bằng, xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng đô thị để thực hiện giao đất có thu tiền sử dụng đất cho các hộ gia đình; chi phí này được phân bổ để thu ngoài giá đất xác định là khoản thu tiền đầu tư hạ tầng.

2. Xử lý các trường hợp đã giao đất thuộc diện phải nộp tiền sử dụng đất nhưng chưa nộp hoặc đã nộp một phần.

a) Trường hợp chưa nộp phải nộp theo mức giá mới điều chỉnh.

b) Trường hợp đã nộp một phần: trên cơ sở số tiền đã nộp để xác định là diện tích đã nộp. Diện tích còn lại xác định là chưa nộp, phải nộp theo mức giá mới điều chỉnh.

3. Đối với những phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt từ trước ngày 31/12/2010 áp dụng như sau:

a) Đối với những phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được Nhà nước bố trí vốn và bố trí đất tái định cư nhưng các đối tượng được bồi thường, hỗ trợ, tái định cư không nhận tiền, không nhận đất tái định cư thì giữ nguyên mức giá đã được phê duyệt, không được điều chỉnh theo khung giá đất mới có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2011.

b) Đối với những phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước chưa bố trí vốn, chưa bố trí đất tái định cư thì được điều chỉnh theo bảng giá đất mới có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2011 như sau:

- Trường hợp diện tích đất bị thu hồi (năm 2010) có giá thấp hơn giá đất năm 2011 thì tính theo giá đất năm 2011.

- Trường hợp diện tích đất bị thu hồi (năm 2010) có giá cao hơn giá đất mới năm 2011 thì được giữ nguyên mức giá đó, không phải điều chỉnh theo giá đất mới năm 2011.

c) Trường hợp những phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đang thực hiện dở dang chuyển tiếp của năm 2010 và năm 2011 mà Nhà nước đã bố trí vốn, đang chi trả tiền, đang bố trí đất tái định cư thì thực hiện như sau:

- Nếu tại thời điểm trả tiền bồi thường mà giá đất cao hơn giá đất tại thời điểm quyết định thu hồi thì bồi thường theo giá đất tại thời điểm trả tiền bồi thường;

- Nếu tại thời điểm trả tiền bồi thường mà giá đất thấp hơn giá đất tại thời điểm quyết định thu hồi thì bồi thường theo giá đất tại thời điểm có Quyết định thu hồi đất;

4. Đối với phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã có quyết định thu hồi đất trước ngày 01/01/2011 nhưng đến ngày 01/01/2011 chưa phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì áp dụng theo bảng giá đất năm 2011.

 

BẢNG 1. GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ NĂM 2011

(Kèm theo Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2010 của UBND tỉnh Điện Biên

BIỂU 1: ĐẤT Ở, ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÁC

Đơn vị tính: 1000 đ/m2STT


Phân loại đường phố


Vị trí 1


Vị trí 2


Vị trí 3


Vị trí 4


1


Đường 7/5


 


 


 


 


 


 - Đoạn từ ngã ba Hải Quan đến ngã ba rẽ vào trụ sở Phường Tân Thanh, đối diện bên kia đường hết đất nhà ông Nguyễn Văn Trận số nhà 768


13,000


7,000


 


 


 


 - Đoạn từ ngã ba rẽ vào trụ sở phường Tân Thanh, đến ngã ba rẽ vào đường trường chinh,đối diện bên kia đường đến hết nhà ông Nguyễn Văn Tân SN 650.


11,000


5,000


 


 


 


 - Đoạn từ ngã rẽ vào đường trường chinh đến ngã ba rẽ vào BQLDA chuyên nghành XD, đối diện bên kia đường đến hết KS Mường Thanh.


9,500


4,000


 


 


 


 - Đoạn từ ngã ba Hải quan đến hết cầu xi măng trắng (giáp địa phận phường Nam Thanh)


11,000


4,500


 


 


 


 - Đoạn từ cầu xi Măng trắng(giáp phường Nam thanh)đến đường vào trụ sở công ty Khoáng sản, đối diện bên kia đường đến hết số nhà ông Đinh Văn Tấn.


9,000


4,000


 


 


 


 - Đoạn còn lại đến hết địa phận Thành phố (đến cầu bản Ten)


7,000


3,000


 


 


 


 - Đoạn từ ngã ba rẽ vào BQLDA chuyên nghành XD đến hết chợ trung tâm II


7,500


3,500


1,500


 


 


 - Đoạn từ cuối chợ trung tâm II đến ngã ba đường rẽ vào nhà máy nước


4,800


2,500


1,500


 


 


 - Đoạn từ ngã ba đường rẽ vào nhà máy nước đến cầu Huổi phạ


2,800


1,500


800


 


 


 - Đoạn từ cầu Huổi phạ đến công ty XD Thủy lợi


2,000


1,000


500


300


 


 - Đoạn từ công ty XD thủy lợi đến hết địa giới Thành phố ĐBP


1,200


700


500


200


2


Đường Trần Đăng Ninh


 


 


 


 


 


 - Đoạn từ ngã ba Hải quan đến cầu Thanh Bình


13,000


6,000


 


 


 


 - Đoạn từ cầu Thanh bình đến ngã ba tiếp giáp đường Nguyễn Hữu Thọ(bến xe khách Thành phố ĐBP)


9,500


5,000


 


 


3


Đường Trường Chinh


 


 


 


 


 


 - Đoạn tiếp giáp 7/5 đến đường rẽ vào trường PTDT nội trú tỉnh, đối diện bên kia đường đến hết đất nhà ông Phạm Q Mạnh SN 67


7,500


3,500


 


 


 


 - Đoạn từ đường rẽ vào trường PTDT nội trú tỉnh đến ngã tư trường tiểu học HN-ĐBP


5,500


2,500


 


 


4


Đường Nguyễn Hữu Thọ


 


 


 


 


 


 - Đoạn từ ngã ba tiếp giáp đường Trần Đăng Ninh đến cổng sân bay


5,500


3,000


 


 


 


 - Đoạn từ cổng sân bay đến hết đường 32m (C13)


4,500


2,000


 


 


 


 - Đoạn từ ngã ba tiếp giáp đường Trần Đăng Ninh đến hết đất kho Công ty Vật tư nông nghiệp (về phía cầu Mường thanh cũ)


5,000


2,000


 


 


 


 - Đoạn từ hết đất kho vật tư Nông nghiệp đến ngã ba đường rẽ ra cầu Mường thanh.


4,000


2,000


1,000


 


5


Đường Nguyễn Chí Thanh:


 


 


 


 


 


 - Đoạn từ ngã ba tiếp giáp đường Trần Đăng ninh đến ngã tư đường Bế Văn Đàn.


8,500


4,500


 


 


 


 - Đoạn từ ngã tư tiếp giáp đường Bế Văn Đàn đến ngã ba đường ra cầu A1.


7,000


3,000


 


 


6


Đường Bế Văn Đàn


 


 


 


 


 


 - Ngã ba đường 7/5 (chi nhánh NH phát triển) đến hết đất cầu Mường Thanh cũ (ngã ba đường rẽ ra cầu A1).


8,500


 


 


 


7


Đường cầu A1 mới


 


 


 


 


 


 - Đoạn tiếp giáp đường 7/5 (Ngã tư rạp chiếu bóng) đến cầu A1


7,500


3,500


 


 


8


Đường sau Bảo tàng: Đoạn nối từ đường ra cầu A1 đến ngã tư ra đường 7/5


3,600


2,000


1,000


500


9


Đường cạnh bảo tàng ĐBP: Đoạn từ ngã ba đường 7/5 đến tiếp giáp đường sau bảo tàng)


3,500


1,500


800


400


10


Đường Hoàng Văn Thái


 


 


 


 


 


 - Tiếp giáp đường 7/5 (Ngã tư nghĩa trang A1) đến ngã tư trường HN-ĐBP


5,500


2,500


 


 


11


Đường nối từ ngã ba đường Hoàng Văn Thái: (Tòa án tỉnh) đến đường Hoàng Công Chất (ngã tư cổng tỉnh đội)


4,500


2,000


 


 


12


Đường Hoàng Công Chất


 


 


 


 


 


 - Đoạn từ ngã tư tiếp giáp đường 7/5 đến ngã tư trường HN-ĐBP


5,500


2,500


 


 


 


 - Đoạn từ ngã tư trường HN-ĐBP đến ngã ba rẽ vào tỉnh đội, đối diện bên kia đường đến hết số nhà 333 (ông liên Hà)


4,000


2,500


 


 


 


 - Đoạn từ ngã ba rẽ vào cổng Tỉnh Đội đến cổng trường CĐ Sư Phạm Điện Biên.


4,500


2,000


1,000


500


 


 - Đoạn từ cổng trường CĐ Sư Phạm Điện Biên đến ngã ba rẽ vào đường 22,5m (Hết địa phận phường Mường Thanh)


4,000


1,500


800


400


 


 - Đoạn tiếp giáp địa phận phường Mường thanh, đến đường rẽ vào cổng bệnh viện Đa khoa tỉnh


3,000


2,000


1,000


500


 


 - Đoạn từ cổng bệnh viện Đa khoa tỉnh đến hết trường cao đẳng y tế


2,400


1,000


 


 


 


 - Đoạn từ giáp đất trường cao đẳng y tế đến hết đất bản Noong bua.


1,500


750


400


250


13


Đường 22,5m: Đoạn tiếp giáp đường Hoàng công Chất đến bờ mương qua trường Him lam Noong bua.


2,000


 


 


 


14


Đường Lê Trọng Tấn


 


 


 


 


 


 - Đoạn từ ngã ba đường 7/5 (Cạnh công ty thương nghiệp Điện Biên) đến hết mương thoát nước (chân dốc Ta Pô)


9,500


5,000


 


 


 


 - Đoạn từ mương thoát nước (chân dốc Ta Pô) đến trung đoàn 82


2,160


1,200


 


 


15


Đường sau chợ trung tâm I


 


 


 


 


 


 - Đoạn từ ngã tư đường Lê Trọng Tấn đến cổng phụ trung tâm Thương Mại thành phố


5,000


2,500


 


 


 


 Đoạn từ cổng phụ trung tâm Thương mại Thành phố đến hết đất công trường 06 cũ.


2,160


1,200


 


 


 


 - Đoạn từ ngã tư đường Lê trọng tấn rẽ vào đường sau khách sạn Công đoàn


2,160


1,200


 


 


16


Đường 27m: Đoạn tiếp giáp đường Trường chinh đến tiếp giáp đường 13m


4,500


1,500


 


 


17


 Đường 13m: Nối tiếp đường 27m (Sau trường sư phạm) tiếp giáp đường Sùng phái sinh


2,500


1,200


800


 


18


Đường Tôn thất Tùng


 


 


 


 


 


 - Đoạn từ ngã ba tiếp giáp đường Hoàng Văn Thái (từ đất của TTPCBHXH) đến cổng phụ Tỉnh đội


3,200


1,500


 


 


19


Quốc lộ 12 (từ đầu khu ki ốt C13 đến hết địa phận Thành phố)


 


 


 


 


 


Khu ky ốt C13 đến cầu xi măng


2,000


1,000


600


 


 


 - Đoạn từ cầu xi măng đến hết địa phận Thành phố (mương đồi ĐL) trừ đất ruộng.


1,500


800


400


 


20


Đường Lò Văn Hặc


 


 


 


 


 


 - Đoạn ngã ba đường Trần Đăng Ninh đến ngã tư thứ nhất


4,000


 


 


 


 


 - Đoạn tiếp giáp ngã tư thứ nhất đến hết đường Lò Văn Hặc


3,000


1,500


 


 


21


Đường Trần Văn Thọ


 


 


 


 


 


 - Đoạn từ ngã ba tiếp giáp đường 7/5 (Cạnh Công An tỉnh) đến hết đất nhà máy bê tông


3,500


2,000


 


 


22


Đường 13/3


 


 


 


 


 


 - Từ ngã ba đường Trần Văn Thọ rẽ về phía nhà ông Bùi Văn Mác đến hết đường rải thảm nhựa và về phía hết đất bộ chỉ huy biên phòng tỉnh, đối diện là hết đất nhà ông Hợp.


3,000


1,500


 


 


23


Đường 10,5m cạnh UBND tỉnh


 


 


 


 


 


 - Đoạn từ ngã ba đường 7/5 vào sân vận động + 2 nhánh bao quanh SVĐ


2,800


1,400


 


 


24


Đường cạnh Quảng trường UBND tỉnh


 


 


 


 


 


Đoạn từ ngã ba tiếp giáp đường 7/5 đến ngã ba cắt đường Phan Đình Giót


4,000


2,000


 


 


25


Đường Phan Đình Giót


 


 


 


 


 


 - Đoạn từ ngã ba tiếp giáp đường 7/5 cạnh Khách sạn HN-ĐBP đến ngã ba hết đất khu tập thể ngân hàng


2,800


1,400


 


 


 


 - Đoạn từ ngã ba đường Phan Đình Giót đến ngã ba đường cạnh Quảng trường UBND tỉnh Điện Biên (sau khách sạn HN-ĐBP)


2,800


 


 


 


26


Đường Trần Can


 


 


 


 


 


 - Đoạn tiếp giáp đường 7/5 đến ngã ba thứ nhất


4,000


2,000


 


 


 


 - Đoạn từ ngã ba thứ nhất đến ngã ba khu tập thể ngân hàng, bên phải đường đến hết đất nhà ông Phạm Văn Huỳnh (khu tập thể ngân hàng)


3,000


1,500


 


 


27


Đường trước chợ trung tâm III: Đoạn từ ngã ba đường Trường chinh đến ngã ba tập thể ngân hàng


4,000


2,000


 


 


28


Các đường nhánh nối từ 7/5 sang đường Nguyễn Chí Thanh (trừ đường ra cầu A1- đường Bế Văn Đàn ra cầu Mường Thanh cũ)


2,800


1,300


 


 


29


Đường Tô Vĩnh Diện


 


 


 


 


 


 - Đoạn từ ngã ba tiếp giáp đường 7/5(đối diện là công an tỉnh) đến hết nghĩa trang Him lam


2,600


1,500


800


400


 


Đoạn từ ngã ba tiếp giáp đường Tô Vĩnh Diện đến ngã ba rẽ vào trung tâm cai nghiện cũ.


1000


500


300


250


 


Đoạn từ ngã ba rẽ vào trung tâm cai nghiện cũ đến trụ sở phường Noong bua.


900


400


250


150


30


Đường Sùng Phái Sinh


 


 


 


 


 


 - Đoạn từ ngã ba đường 7/5 đến đường rẽ vào trại cá, đối diện bên kia đường đến hết đất Chi nhánh điện Thành phố


2,500


1,000


600


350


 


 - Đoạn tiếp giáp đất Chi nhánh điện Thành phố đến ngã tư tiếp giáp đường 27m


2,000


800


500


300


 


 - Đoạn tiếp giáp đường 27m đến đường Hoàng Công Chất


1,000


700


300


200


31


Đường xí nghiệp gạch: Đoạn tiếp giáp đường 7/5 (ngã ba công ty Đô thị đến công ty vật liệu số 2)


1,500


700


350


 


 


Đường vào kho xăng dầu: Đoạn tiếp giáp đường 7/5 đến hết đất kho xăng dầu


1,500


700


350


 


32


Đường rẽ vào trại 1 cũ


 


 


 


 


 


 - Đoạn từ ngã ba đường 7/5 đến cầu xi măng thứ nhất


3,000


1,400


 


 


 


 - Đoạn từ cầu xi măng thứ nhất đến bờ mương


1,800


900


600


300


33


 - Đường đi cầu treo C4: Đoạn từ ngã ba đường 7/5 cạnh cây xăng C4 đến cầu treo C4


2,800


1,500


800


400


34


 - Các đường nhánh còn lại nối từ đường Trường chinh đến các đường khác


 


 


 


 


 


 - Các đường XD hạ tầng kỹ thật


1,500


800


400


 


 


 - Các đường chưa XD hạ tầng kỹ thật


1,000


600


300


 


35


Đường đi vào xã Thanh Luông: Đoạn từ ngã tư cầu Mường Thanh cũ đến hết địa phận Thành phố (trừ đất trồng cây lâu năm, do công ty cây công nghiệp quản lý)


2,000


1,000


600


 


36


Đường Hòa Bình


 


 


 


 


 


 - Đoạn từ ngã ba đường 7/5 đến hết trụ sở phường Tân thanh.


2,000


1,000


600


300


 


 - Đoạn còn lại đến cổng trường dân tộc nội trú


1,500


750


350


200


37


Đường vào trường Chính trị: Đoạn từ ngã tư đường Hoàng Công Chất đến hết địa giới trường Chính trị


1,500


500


 


 


38


 Đường vào C13


 


 


 


 


 


 - Đoạn từ ngã ba Quốc lộ 12(cầu xi măng) đến hết đất phòng khám đa khoa khu vực


1,000


500


300


150


 


 - Đoạn từ hết đất phòng khám đa khoa khu vực đến cầu máng C8


750


350


150


100


 


 - Các đường đã XD cơ sở hạ tầng kỹ thuật phố 1,2,


750


350


150


100


39


Đường 17,5m dài 600m cạnh mương Him Lam: Đoạn từ ngã ba đường 7/5 rẽ vào đến đầu ô đất, lô đất F2,


2,200


 


 


 


40


Đường 10m dài 600m song song với đường 17,5m: Đoạn từ ngã ba đường 7/5 rẽ vào đến hết đất nhà trẻ,


1,800


 


 


 


 


Đường 16m: Đoạn từ đầu lô đất F2 đến hết lô đất F2,


1,500


 


 


 


 


Đường 10m: Đoạn từ hết đất nhà trẻ song song với đường 16m đến hết đất lô F1,


1,400


 


 


 


41


 - Các đường còn lại tiếp giáp đường 7/5 đến các đường khác.


 


 


 


 


 


 - Các đường tiếp giáp đường 7/5 vào các khu dân cư đã có đường khổ rộng 7m trở lên được quy hoạch thành đường phố chưa được xây dựng hạ tầng kỹ thuật.,


1,200


600


300


150


 


 - Các đường tiếp giáp đường 7/5 vào các khu dân cư có khổ rộng dưới 7m (là đường nhựa hoặc bê tông).


1,200


600


300


150


 


 - Các đường tiếp giáp đường 7/5 vào các khu dân cư có khổ rộng dưới 7m (Chưa được xây dựng hạ tầng kỹ thuật).


900


500


250


100


42


Các đường còn lại trong khu dân cư.


 


 


 


 


 


 - Đường đi nghĩa trang Hòa Bình: Đoạn tiếp giáp đường Sùng Phái Sinh đến chân dốc nghĩa trang Hòa Bình.


1000


400


300


200


 


 - Các đường có khổ rông 10m tiếp giáp đường Trần Đăng Ninh, Đường Nguyễn Hữu Thọ phường Thanh Bình.


2,500


 


 


 


 


 - Các đường quy hoạch trong khu dân cư có khổ rộng 7m trở lên đến dưới 11,5m đã xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật


1,500


800


400


250


 


 - Các đường quy hoạch trong khu dân cư có khổ rộng 11,5m trở lên đến dưới 15m đã xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật.


1,700


900


500


300


 


 - Các đường quy hoạch trong khu dân cư có khổ rộng 15m trở lên đã xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật.


1800


1000


600


400


 


 - Các đường có khổ rộng từ 3m đến dưới 5m (Đường bê tông).


850


400


300


150


 


 - Các đường có khổ rộng từ 5m đến dưới 7m (Đường bê tông).


1200


500


400


300


 


 - Các đường có khổ rộng từ 7m đến dưới 11,5m là đường đất, cấp phối được quy hoạch là đường phố chưa được xây dựng hạ tầng kỹ thuật, chưa nêu ở trên.


1000


500


300


150


 


 - Các đường có khổ rộng từ 11,5m đến dưới 15m là đường đất, cấp phối được quy hoạch là đường phố chưa được xây dựng hạ tầng kỹ thuật, chưa nêu ở trên.


1200


600


400


200


 


 - Các đường có khổ rộng từ 3m đến dưới 5m (đường đất, cấp phối)


700


350


200


100


 


 - Các đường có khổ rộng từ 5m đến dưới 7m (đường đất, cấp phối)


850


400


300


200


 


 - Các đường bê tông còn lại dưới 3m


700


350


200


100


 


 - Các đường đất còn lại dưới 3m


600


300


 


 


43


 - Các tuyến đường trong khu quy hoạch tái định cư thủy điện Sơn La tại phường Noong Bua.


 


 


 


 


 


 - Đường có khổ rộng 36m


3,000


 


 


 


 


 - Đường có khổ rộng 22,5m


2,000


 


 


 


 


 - Đường có khổ rộng 20,5m


1,900


 


 


 


 


 - Đường có khổ rộng 16,5m


1,800


 


 


 


 


 - Đường có khổ rộng 13,5m


1,500


 


 


 


 


 - Đường có khổ rộng 11,5m


1,300


 


 


 


44


Đất khu chợ TT 1(Các mức giá được phê duyệt tại Quyết định số: 670/QĐ-UBND ngày 23/6/2006 Điều chỉnh theo Quyết định giá năm 2008 như sau:


 


 


 


 


 


 - Các hộ có mức giá 4.000 ng đ/m2


5,500


 


 


 


 


 - Các hộ có mức giá 2.400 ng đ/m2


3,500


 


 


 


 


 - Các hộ có mức giá 1.900 ng đ/m2


2,500


 


 


 


 


 - Các hộ có mức giá 1.400 ng đ/m2


2,000


 


 


 


45


Xã Thanh Minh


 


 


 


 


a


Trung tâm xã


500


300


200


150


b


Các bản: Phiêng Lơi, Púng Tôm, Co Củ, Na Lơi.


300


240


180


100


c


Các bản: Pa Pốm, Tân Quang, Huổi Nơi.


200


150


70


50


46


 Xã Tà Lèng


 


 


 


 


a


Trung tâm xã


700


550


450


300


b


Tà Lèng, Kê Lênh, Cụm Noọng Hỏm


320


280


200


120


c


Nà Nghè


240


180


100


70


47


Bổ sung Đường vành đai 3(Asean)


 


 


 


 


 


Đường vành đai 3(Asean): Đoạn từ cầu Huổi Phạ đến hết đất khách sạn Him Lam.


2,500


1,000


 


 


 


Đoạn:Hết đất khách sạn Him lam đến qua ngã tư Tà lèng 300m (về phía phường Noong Bua)


1,000


500


300


200


 


Đoạn: Cách ngã tư Tà lèng 300m (về phía phường Noong bua) đến hết địa phận thành phố


800


400


200


150


48


 Đường phía tây sông Nậm Rốm: Đoạn từ ngã tư cầu Mường thanh cũ đến hết địa phận Thành phố (về phíaCảnh sát cơ động)


1,800


900


500


250


49


 Đường vào Trung tâm TĐTT:


 


 


 


 


 


 Đường 32m đoạn tiếp giáp đường 7/5 vào đến hết nhà Thi đấu


6,000


3,000


 


 


 


Đường 24,5m, nối với đường 32m cạnh nhà Thi đấu


4,000


2,000


 


 

BIỂU 2. GIÁ ĐẤT NÔNG NGHIỆP

 Đơn vị tính: 1000 đ/m2STT


 Loại đất


KV1


KV2


KV3


1


Đất trồng cây hàng năm


 


 


 


 


Hạng 3


42


42


30


 


Hạng 4


36


36


20


 


Hạng 5


30


30


18


 


Hạng 6


 


20


12


2


Đất nuôi trồng thủy sản


 


 


 


 


Hạng 3


42


42


30


3


Đất trồng cây lâu năm


 


 


 


 


Hạng 3


42


42


30


 


Hạng 4


36


36


24


 


Hạng 5


30


30


18


 


Hạng 6


 


15


12


4


Đất lâm nghiệp


 


 


 


 


Đất rừng sản xuát


3.6


3.6


2.4


 


Đất khoanh nuôi bảo vệ


3.6


3.6


2.4


 


Đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng


3.6


1.4


1.2

 

BẢNG 2. GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT HUYỆN ĐIỆN BIÊN NĂM 2011

(Kèm theo Quyết định số: 30 /QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2010 của UBND tỉnh Điện Biên)

BIỂU 1. GIÁ ĐẤT Ở, ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

Đơn vị tính 1.000 đ/m2STT


Tên đường phố


Vị trí 1


Vị trí 2


Vị trí 3


Khu vực 1: XÃ VÙNG LÒNG CHẢO


1


Xã Thanh Xương


 


 


 


1.1


 Đất ở, đất phi nông nghiệp khác tại khu vực ven đô thị


 


 


 


1.1.1


QL 279: Đoạn từ cầu xi măng bản Ten đến Km số 83 đối diện nhà ông Cương Loan


5,400


2,000


1,000


1.1.2


QL 279: Đoạn từ Km số 83 đến đường rẽ lên bản Bồ Hóng


5,000


1,500


1,000


1.1.3


QL 279: Đoạn từ đường rẽ lên bản Bồ Hóng đến Km số 84


4,000


2,000


800


1.1.4


QL 279: Đoạn từ Km số 84 đến Km 84 +300 m


5,000


2,000


800


1.1.5


QL 279: Đoạn từ Km số 84 +300 m Kho vật tư C9


3,500


2,000


800


1.1.6


QL 279: Đoạn từ kho vật tư C9 đến giáp xã Thanh An.


600


300


150


1.2


Đất ở, đất phi nông nghiệp khác tại nông thôn


 


 


 


1.2.1


Đường đi Pú Tửu: Đoạn từ tiếp giáp vị trí 3 QL 279 qua ngã ba Huổi Hốc đi đội 7 đến Kênh thủy nông; qua đội 11 đến Kênh thủy nông.


800


500


300


1.2.2


Đường vào trường tiểu học số 1 Thanh Xương đoạn từ nhà ông Lẻ đến giáp cổng trường tiểu học số 1 Thanh Xương.


350


200


100


1.2.3


Đường từ Trường Tiểu học số 1 Thanh Xương đến khu Trung tâm Huyện lỵ mới


250


150


75


1.2.4


Khu vực bản Ten, khu vực bản Pá Luống (trừ các vị trí 1, 2, 3 QL279)


150


100


50


1.2.5


Khu vực C17, khu vực bản Bôm La 1, khu vực bản Noong Nhai, khu vực Đội 18.(trừ các vị trí 1, 2, 3 QL279)


200


150


50


1.2.6


Vị trí đường nội bộ 22,5 m trong khu trung tâm huyện lỵ Pú Tửu


250


 


 


1.2.7


Vị trí đường nội bộ 10,5 m trong khu trung tâm huyện lỵ Pú Tửu


200


 


 


1.2.8


Vị trí đường nội bộ 7,5 m trong khu trung tâm huyện lỵ Pú Tửu


100


 


 


1.2.9


Qui hoạch đấu giá đất khu C17 đường nội bộ 22,5 m


2,000


 


 


1.2.10


Qui hoạch đấu giá đất khu C17 đường nội bộ 10,5 m


1,000


 


 


1.2.11


Qui hoạch đấu giá đất khu C17 đường nội bộ 7,5 m


500


 


 


1.2.12


Đường phía Đông: Đoạn từ giáp xã Thanh An đến hết ranh giới Thành phố ĐBP


200


100


40


1.2.13


Các trục đường giao thông liên thôn, nội thôn bản còn lại.


100


70


50


1.2.14


Các vị trí khác còn lại trong xã


50


 


 


2


Xã Thanh An


 


 


 


2.1


QL 279: Đoạn từ giáp xã Thanh Xương đến đường rẽ vào bản Mới Noong Ứng.


600


100


50


2.2


QL 279: Đoạn từ đường rẽ vào bản Mới Noong Ứng đến giáp xã Noong Hẹt (hết đất nhà ông Thắng thôn Hoàng Công Chất).


2,500


500


 


2.3


Đường trục chính vào UBND xã: Đoạn từ tiếp giáp vị trí 3 QL 279 đến Kênh thủy nông


250


75


40


2.4


Đoạn từ Kênh thủy nông đến hết quán nhà ông Hiển.


250


75


40


2.5


Đoạn từ quán nhà ông Hiển đến hồ Cổ Ngựa (Hết đất nhà ông Chuyển thôn Đông Biên 5)


200


75


40


2.6


Đường phía Đông: Từ giáp xã Thanh Xương đến giáp xã Noong Hẹt


80


50


30


2.7


Đoạn từ tiếp giáp đất nhà ông Chuyển thôn Đông Biên 5 đến tiếp giáp vị trí 3 đường phía Đông


80


50


40


2.8


Đoạn từ tiếp giáp vị trí 3 QL 279 qua thôn Trại Giống đến Kênh thủy nông


300


100


60


2.9


Các trục đường giao thông liên thôn, nội thôn bản còn lại.


75


50


40


2.10


Các vị trí khác còn lại trong xã


40


 


 


3


Xã Noong Hẹt


 


 


 


3.1


Quốc lộ 279: Đoạn từ tiếp giáp Thanh An đến cống qua Quốc lộ 279


3,500


1,000


500


 


Quốc lộ 279: Đoạn từ cống qua Quốc lộ 279 đến cổng phụ chợ Bản Phủ


4,000


1,000


500


3.2


Quốc lộ 279: Đoạn từ cổng phụ Chợ Bản Phủ đến cống giáp Chi nhánh Ngân hàng Bản Phủ


5,400


2,000


1,400


3.3


Quốc lộ 279: Đoạn từ cống giáp Chi nhánh Ngân hàng Bản Phủ đến đường rẽ vào trụ sở UBND xã Noong Hẹt


4,000


1,000


700


3.4


Quốc lộ 279: Đoạn từ đường rẽ vào trụ sở UBND xã Noong Hẹt đến tiếp giáp xã Sam Mứn


250


75


40


3.5


Đường đi cầu Nậm Thanh: Đoạn từ hết vị trí 3 Quốc lộ 279 đến bờ Thành ngoại


5,000


1,500


700


3.6


Các vị trí còn lại trong chợ bản phủ


3,000


 


 


3.7


Đường đi cầu Nậm Thanh: Đoạn từ bờ Thành ngoại phía Đông đến bờ Thành ngoại phía Tây + đường rẽ vào Đền


1,000


150


50


3.8


Đường đi cầu Nậm Thanh: Đoạn từ bờ Thành ngoại phía Tây đến cầu Nậm Thanh


350


100


50


3.9


Đường đi vào UBND xã: Đoạn từ hết vị trí 3 Quốc lộ 279 đến đầu bản Bông


500


100


50


3.10


Đường đi vào UBND xã: Đoạn từ đầu bản Bông đến hết Trường Mầm non


1,000


200


50


3.11


Trục đường phía Đông thuộc địa phận xã Noong Hẹt:


100


70


40


3.12


Các trục đường giao thông liên thôn, nội thôn bản còn lại.


100


50


40


3.13


Đất ở các vị trí còn lại trong xã


40


 


 


4


Xã Sam Mứn


 


 


 


4.1


QL 279: Đoạn từ giáp đất Noong Hẹt đến nhà bà Nga Văn đối diện là đường rẽ vào bản Sam Mứn


300


75


40


4.2


QL 279: Đoạn từ đất nhà bà Nga Văn đến đường rẽ vào bãi nghĩa trang ND Pom Lót (đối diện đến hết nhà ông Nguyễn Văn Vũ) bao gồm cả 2 bên đường.


2,000


300


100


4.3


QL 279: Đoạn từ giáp đường vào nghĩa trang ND Pom Lót đến ngã ba đường đi Điện Biên Đông: Ngả đi Điện Biên Đông - hết đất nhà bà Bùi Thị Mai (đối diện là đường vào đội 2; ngả đi Tây Trang - đến đường đi vào đội 9 (đối diện là ngõ vào nhà ông Lò Văn Tha)


1,500


200


40


4.4


QL 279: Đoạn từ đường đi vào đội 9 (đối diện là ngõ vào nhà ông Lò Văn Thanh đến cầu Pắc Nậm).


600


100


40


4.5


QL 279: Đoạn từ cầu Pắc Nậm đến cầu bản Na Hai (Hết đất nhà ông Hương Nhung)


200


50


40


4.6


QL 279: Đoạn từ cầu bản Ná Hai (hết đất ông Hương Nhung) đến giáp xã Na Ư


100


50


40


4.7


Đường đi ĐBĐ: đoạn từ giáp nhà bà Bùi Thị Mai (đối diện là đường vào đội 2) đến hết đất nhà ông Mai Sơn đội 1


700


100


40


4.8


Đường đi ĐBĐ: Đoạn từ giáp nhà ông Mai Sơn đến cầu Bê tông (gần ngõ nhà ông Ương)


500


75


40


4.9


Đường đi ĐBĐ: Đoạn từ cầu Bê tông (gần ngõ nhà ông Ương) đến hết nhà ông Bường hướng đi Điện Biên Đông; đến hết nhà ông Nguyễn Văn Tân (đối diện là hết đất nhà ông Cao Trọng Trường) hướng đi theo đường phía Đông


600


100


40


4.10


Đường đi ĐBĐ: Đoạn từ giáp đất nhà ông Bường đến giáp xã Núa Ngam


250


50


40


4.11


Trục đường phía đông Điện Biên: Đoạn từ giáp đất nhà ông Nguyễn Văn Tân (đối diện là giáp đất nhà ông Cao Trọng Trường) đến giáp trại giam xã Noong Hẹt


200


50


40


4.12


Các trục đường giao thông liên thôn, nội thôn bản còn lại.


75


50


40


4.13


Các vị trí còn lại trong xã


40


 


 


5


Xã Noọng Luống


 


 


 


5.1


Đoạn từ cống Noong Cống (giáp Thanh Yên) đến ngã tư UBND xã


180


75


40


5.2


Đoạn từ ngã tư qua UBND xã đi đội 7 (hết nhà ông Đôi)


180


75


40


5.3


Đoạn từ giáp nhà ông Đôi đến hết đất nhà ông Pọm (Đội 11).


120


75


40


5.4


Đoạn từ ngã tư UBND + 50 m về hướng đi hồ Co Lôm


120


75


40


5.5


Đoạn từ ngã tư UBND xã đi A2 đến hết nhà ông Bùi Văn Ruật


120


75


40


5.6


Ngã tư­ bản On + 50 m về hướng đi đập Hoong Sống


120


75


40


5.7


Đoạn từ ngã tư bản On đến hết nhà ông Thính Đội 20


120


75


40


5.8


Đoạn từ giáp nhà ông Thính đến ngã ba rẽ đi bản U Va


120


75


40


5.9


Các trục đường giao thông liên thôn, nội thôn bản còn lại.


80


50


40


5.10


Các vị trí còn lại trong xã


40


 


 


6


Xã Thanh Nưa


 


 


 


6.1


QL 12: Đoạn từ giáp gianh thành phố Điện Biên đến hết cổng bản Mển (QL 12)


600


150


40


6.2


QL 12: Đoạn từ cổng bản Mển đến cầu xi măng bản Tâu.


120


70


40


6.3


QL 12: Đoạn từ cầu xi măng bản Tâu đến giáp xã Mường Pồn


75


50


40


6.4


Đoạn từ hết vị trí 3 Quốc lộ 12 đến hết sân nghĩa trang đồi Độc Lập


300


75


40


6.5


Đoạn từ hết vị trí 3 Quốc lộ 12 đến hết trường tiểu học


150


50


40


6.6


Đoạn từ hết vị trí 3 Quốc lộ 12 qua ngã tư Tông Khao đến hết trường tập lái; đến hết đất nhà ông Phùng Văn Tâm (bản Hồng Lạnh) và + 100m hướng đi bản On


170


50


40


6.7


Các trục đường giao thông liên thôn, nội thôn bản còn lại.


75


50


40


6.8


Các vị trí còn lại trong xã


40


 


 


7


Xã Thanh Luông


 


 


 


7.1


Đường đi Hua Pe: Đoạn từ giáp gianh thành phố đến trường tiểu học Thanh Luông


1,000


300


100


7.2


Đường đi Hua Pe: Đoạn từ trường tiểu học Thanh Luông đến ngã ba rẽ đi bản Noọng


700


300


100


7.4


Đường đi Hua Pe: Đoạn từ ngã ba rẽ đi bản Noọng đến cầu chân đập hồ Hua Pe.


150


75


50


7.5


Đường đi Hua Pe: Đoạn từ cầu chân đập hồ Hua Pe đến hết Đồn biên phòng Thanh Luông


75


50


40


7.6


Đường từ ngã ba Nghĩa trang C1đến nối đường đi Hua Pe( trừ các vị trí 1,2,3 của đoạn này)


100


70


40


7.7


Đoạn từ bờ mương C8 đến ngã ba nghĩa trang C1


250


150


75


7.8


Ngã ba trung đoàn 741: về phía bắc đến giáp gianh đất Thành phố, về phía tây đến hết nhà ông Đắc, về phía đông đến hết đất nhà ông Tự.


300


150


75


7.9


Đoạn từ hết vị trí 3 đường trục vào UBND xã đến cầu Cộng Hoà.


280


150


75


7.10


Các trục đường giao thông liên thôn, nội thôn bản còn lại.


75


50


40


7.11


Các vị trí còn lại trong xã


40


 


 


8


Xã Thanh Hưng


 


 


 


8.1


Đường nhựa phía Tây Nậm Rốm: Đoạn từ giáp gianh thành phố đến giáp ranh Thanh Chăn (trừ khu trung tâm ngã tư C4)


1,000


120


50


8.2


Khu trung tâm ngã tư C4: Về phía Bắc hết đất nhà ông Bùi Cương đối diện là bà Uyên; về phía Đông đến cầu treo C4; về phía Tây hết đất nhà bà Chén đối diện là nhà ông Ngô Duy Thống; về phía Nam hết đất nhà ông Nguyễn Đức Lời đối diện là nhà ông Tuyết Minh


1,200


200


75


8.3


Đường ngã tư C4 Lếch Cuông: Đoạn tiếp giáp đất nhà ông Ngô Duy Thống, đối diện là đất nhà bà Chén đến hết đội 20


800


100


50


8.4


Đường ngã tư C4 đi Lếch Cuông: Đoạn tiếp giáp đội 20 đến đường rẽ vào bản Lếch Cang


120


70


50


8.5


Khu trung tâm xã: Đoạn tiếp giáp vị trí 3 đường ngã tư C4 - Lếch Cuông đến tiếp giáp vị trí 3 đường Tiểu đoàn cơ động - UBND xã


500


100


50


8.6


Đường Tiểu đoàn cơ động - UBND xã: Đoạn tiếp giáp vị trí 3 đường nhựa phía Tây Nậm Rốm đến hết đội 19


1,000


200


75


8.7


Đường Tiểu đoàn cơ động - UBND xã: Đoạn tiếp giáp đội 19 qua ngã ba đội 6 +100m


400


100


40


8.8


Đường ngã ba Noong Pết đến chân đập hồ Hoong Khếnh (trừ các vị trí 1, 2,3 khu trung tâm xã)


250


100


40


8.9


Trục đường dân sinh đội C4


150


100


40


8.10


Các trục đường giao thông liên thôn, nội thôn bản còn lại.


75


50


40


8.11


Các vị trí còn lại trong xã


40


 


 


9


Xã Thanh Chăn


 


 


 


9.1


Đường Tây nậm Rốm: Đoạn từ giáp gianh xã Thanh Hưng đến hết kho vật tư nông nghiệp.


800


100


40


9.2


 Đoạn từ Kho vật tư đến cầu Hoong Băng.


1,000


100


40


9.3


Đường Tây nậm Rốm: Đoạn từ cầu Hoong Băng đến giáp gianh đất Thanh Yên.


800


100


40


9.4


Đường đi Thanh Hồng: Đoạn từ ngã ba Co Mị (trừ các vị trí 1,2,3 đường Tây Nậm Rốm) đến ngã ba Thanh Hồng theo 2 ngã đến kênh thuỷ nông.


200


75


50


9.5


Đoạn từ ngã tư Pa Lếch qua cổng UB xã đến kênh thuỷ nông.


200


75


50


9.6


Đoạn từ ngã tư Pa Lếch đến nhà ông Vượng đội 14.


150


75


50


9.7


Đường đi Na Khưa: Đoạn từ ngã ba đội 15,17 (trừ các vị trí 1,2,3 đường Tây Nậm Rốm) qua Na Khưa đến kênh thuỷ nông.


150


75


50


9.8


Các trục đường giao thông liên thôn, nội thôn bản còn lại.


100


75


50


9.9


Các vị trí còn lại trong xã


50


 


 


10


Xã Thanh Yên


 


 


 


10.1


Đường tây Nậm Rốm: Đoạn từ giáp xã Thanh Chăn đến cây xăng dầu Tây Bắc (không bao gồm mục 10.3).


600


100


40


10.2


 Các đoạn từ ngã ba Noong Cống đi về phía Bắc đến hết cây xăng dầu Tây Bắc; đi Noong Luống đến giáp Noong Luống; đi Noong Hẹt đến cầu Nậm Thanh


600


100


40


10.3


Ngã tư Tiến Thanh đi các ngả: Về phía Tây hết nhà ông Nguyễn Duy Thinh đội 2, về phía Nam hết đất nhà ông Nguyễn Đình Hoàng đối diện là nhà ông Nguyễn Xuân Quí, về phía Đông đến cầu C9, về phía Bắc hết đất nhà bà Thái.


1,000


200


40


10.4


Khu trung tâm xã: Đoạn từ ngã tư về phía Bắc đến hết đất nhà ông Đinh Xuân Min đối diện là nhà ông Trần Văn Sánh đội 4B; về phía Đông đến hết đất ông Trần Văn Sơn đối diện là đường rẽ vào trường TH số 1; về phia Tây đến hết đất ông Đặng văn Thương; về phía Nam đến hết trường THCS; từ ngã rẽ đến hết trường TH số 1


500


100


40


10.5


Đoạn từ giáp đất nhà ông Thinh đội 2 Tiến Thanh đến hết đất nhà ông Tạo đội 7 (trừ các vị trí thuộc khu trung tâm xã)


200


50


40


10.6


Các trục đường giao thông liên thôn, nội thôn bản còn lại.


75


50


40


10.7


Các vị trí còn lại trong xã


40


 


 


Khu vực 2: CÁC XÃ VÙNG NGOÀI


1


Xã Núa Ngam


 


 


 


1.1


 Đường đi ĐBĐ: Đoạn từ giáp gianh Sam Mứn đến cầu Phú Ngam


75


50


40


1.2


Đường đi ĐBĐ: Đoạn từ cầu Phú Ngam đến cầu Pa Ngam 2


200


50


30


1.3


 Đường đi ĐBĐ: Đoạn từ cầu Pa Ngam 2 đến giáp huyện Điện Biên Đông


50


30


 


1.4


Đường đi Mường Lói: Đoạn từ ngầm Pa ngam 1 đến ngã ba đi Huổi Hua,Tin Lán


50


30


 


1.5


Các trục đường giao thông liên thôn, nội thôn bản còn lại.


30


 


 


1.6


Các vị trí còn lại trong xã


30


 


 


2


Xã Mường Phăng


 


 


 


2.1


Đường vào hầm Đại Tướng: Đoạn từ ngã ba đi Nà Nhạn đến ngã ba đi Nà Tấu


250


50


30


2.2


Đường đi ra TP Điện Biên Phủ: Đoạn từ ngã ba đi Nà Nhạn đến Trường THCS Mường Phăng


100


50


30


2.3


Đường đi Nà Nhạn: Đoạn từ hết vị trí 3 đường vào hầm Đại Tướng đến giáp xã Nà Nhạn


50


30


30


2.4


Đường vào Hầm Đại Tướng: Đoạn từ ngã ba đi Nà Tấu đến hết đường nhựa khu di tích hầm Đại Tướng


60


30


30


2.5


Đường đi ra TP Điện Biên Phủ: Đoạn từ Trường THCS Mường Phăng đến ngã ba bản Hả II(đi nhà nghỉ Trúc An)


55


30


 


2.6


Đường vào Hồ Pa Khoang: Từ giáp TP Điện Biên Phủ qua ngã ba bản Hả II đến giáp vị trí 3 đường Mường Phăng đi Nà Nhạn


55


30


 


2.7


Đoạn từ hết vị trí 3 đường vào Hồ ( ngã ba Co Cượm) đi qua BQLDA Hồ đến tiếp giáp vị trí 3 đường Mường Phăng đi ra TP Điện Biên Phủ (ngã ba Trường Mầm non TT)


55


30


 


2.8


Các trục đường giao thông liên thôn, nội thôn bản còn lại.


50


30


 


2.9


Các vị trí còn lại trong xã


30


 


 


3


Xã Nà Tấu


 


 


 


3.1


QL 279: Đoạn từ giáp huyện Mường Ẳng đến cầu bản Xôm


120


50


30


3.2


QL 279: Đoạn từ cầu bản Xôm đến cổng Trường Tiểu học số 2 Nà Tấu


1,000


100


50


3.3


QL 279: Đoạn từ cổng Trường Tiểu học số 2 Nà Tấu đến giáp xã Nà Nhạn


1,500


100


50


3.4


Đoạn từ km 56 QL 279 đến km 56 QL 279 + 200m (giáp ranh giữa Nà Nhạn - Nà Tấu)


400


50


30


3.5


Đường đi Mường Phăng: Đoạn từ hết vị trí 3 QL 279 đến ngã ba đi bản Nà Luống


1,000


100


50


3.6


Các trục đường giao thông liên thôn, nội thôn bản còn lại.


50


30


 


3.7


Các vị trí còn lại trong xã


30


 


 


4


Xã Nà Nhạn


 


 


 


4.1


QL 279: Đoạn từ giáp xã Nà Tấu đến km 60


300


50


40


4.2


QL 279: Đoạn từ km 60 đến km 62


200


50


30


4.3


QL 279: Đoạn từ km 62 đến hết nhà chờ di tích đường kéo pháo


200


50


30