Trả lời kiến nghị cử tri

08:22 - Thứ Tư, 06/11/2019 Lượt xem: 5149 In bài viết

ĐBP - Cử tri bản Huổi Phạ, phường Him Lam (TP. Ðiện Biên Phủ) kiến nghị: Quá trình thi công đường 60m xảy ra tình trạng hệ thống thoát nước đường 60m thiết kế cao hơn ruộng và ao nuôi thủy sản gây ngập úng 3,7ha tại khu Hồ Hai, bản Huổi Phạ, phường Him Lam của 63 hộ dân. Do vậy các hộ dân ở đây không canh tác được 2 vụ lúa nước và nuôi thủy sản. Mặc dù năm 2017 UBND TP. Ðiện Biên Phủ đã hỗ trợ cho các hộ dân bị thiệt hại, nhưng mức hỗ trợ thấp (8.000 đồng/m2). Ðề nghị UBND tỉnh, UBND TP. Ðiện Biên Phủ nâng mức hỗ trợ và các giải pháp sớm khắc phục ngập úng để nhân dân tiếp tục sản xuất.

Trả lời: (Văn bản số 313/BC-UBND ngày 19/9/2019 của UBND TP. Ðiện Biên Phủ).

Trên cơ sở kiến nghị của cử tri và đề nghị của UBND phường Him Lam tại Tờ trình số 54/TTr-UBND và 55/TTr-UBND ngày 18/6/2019 về việc đề nghị hỗ trợ kinh phí cho nhân dân sản xuất lúa và nuôi trồng thủy sản do ngập úng không sản xuất được bị ảnh hưởng bởi đường 60m. UBND TP. Ðiện Biên Phủ đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp với UBND phường Him Lam kiểm tra, rà soát tham mưu tổ chức thực hiện. Ngày 3/7/2019, UBND TP. Ðiện Biên Phủ đã báo cáo UBND tỉnh xin chủ trương thực hiện tại Văn bản số 873/UBND-KT về việc xin ý kiến chỉ đạo thực hiện hỗ trợ, bồi thường và biện pháp khắc phục diện tích sản xuất nông nghiệp bị ngập úng không sản xuất được do thi công Dự án đường 60m và Dự án Hạ tầng khung thuộc địa bàn phường Him Lam, TP. Ðiện Biên Phủ.

Ngày 30/7/2019, UBND tỉnh đã có Văn bản chỉ đạo số 2071/UBND-TH, theo đó giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các sở: Kế hoạch - Ðầu tư, Xây dựng, Tài chính, các ngành, đơn vị có liên quan kiểm tra, đánh giá thống nhất nội dung, tham mưu cho UBND tỉnh xem xét giải quyết đề nghị của UBND thành phố tại Văn bản số 873/UBND-KT ngày 3/7/2019 theo đúng quy định hiện hành. Sau khi Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp báo cáo và UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo, UBND TP. Ðiện Biên Phủ sẽ tổ chức thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

(Còn nữa)

T.K (b/s)
Bình luận

Tin khác

Back To Top