Nâng cao chất lượng thực hiện quy chế dân chủ cơ sở

08:42 - Thứ Sáu, 10/05/2019 Lượt xem: 11088 In bài viết
ĐBP - Ðể thực hiện tốt quy chế dân chủ (QCDC) cơ sở, các cơ quan chức năng, đặc biệt là Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành tỉnh; cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả chủ trương của Ðảng về QCDC cơ sở. Ðiển hình là thời gian qua, các xã, phường, thị trấn triển khai nhiều giải pháp tuyên truyền, quán triệt, cụ thể hóa 11 nội dung mà UBND cấp xã cần thông báo, công khai cho nhân dân biết thông qua hệ thống loa phóng thanh; niêm yết nội dung công khai tại trụ sở xã, tổ chức họp dân… Trong đó, 4 nội dung được công khai bằng hình thức niêm yết tại trụ sở HÐND, UBND cấp xã gồm: Dự án, công trình đầu tư và thứ tự ưu tiên, tiến độ thực hiện, phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư liên quan đến dự án, công trình trên địa bàn cấp xã; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết và phương án điều chỉnh, quy hoạch khu dân cư trên địa bàn cấp xã; nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức cấp xã trực tiếp giải quyết các công việc của nhân dân; đối tượng, mức thu các loại phí, lệ phí và nghĩa vụ tài chính khác do chính quyền cấp xã trực tiếp thu; các quy định của pháp luật về thủ tục hành chính, giải quyết các công việc liên quan đến nhân dân do chính quyền cấp xã thực hiện. 7 nội dung được công khai trên hệ thống truyền thanh cấp xã hoặc do trưởng thôn, trưởng dân phố thông báo gồm: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phương án chuyển dịch cơ cấu kinh tế và dự toán, quyết toán ngân sách hàng năm của cấp xã; việc quản lý và sử dụng các loại quỹ, khoản đầu tư, tài trợ theo chương trình, dự án đối với cấp xã; các khoản huy động nhân dân đóng góp; chủ trương, kế hoạch vay vốn cho nhân dân để phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo; phương thức và kết quả bình xét hộ nghèo được vay vốn phát triển sản xuất, trợ cấp xã hội, xây dựng nhà tình thương, cấp thẻ bảo hiểm y tế…

Những vấn đề nhân dân bàn và quyết định trực tiếp như: Huy động đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi; xây dựng hương ước, quy ước thôn, tổ văn hóa; quỹ khuyến học, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo, bình xét gia đình văn hóa, hộ nghèo... được cấp ủy, chính quyền UBND các xã, phường, thị trấn trong tỉnh thực hiện nghiêm, quyền làm chủ của nhân dân được phát huy trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Do vậy, nhiều vấn đề cần huy động sức dân đều được nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia đóng góp như hiến đất, góp tiền, ngày công lao động làm đường bê tông, lò đốt rác, nhà văn hóa, xây dựng nông thôn mới. Ðến nay, toàn tỉnh có trên 90% số thôn, bản trên địa bàn tỉnh đã xây dựng và ban hành quy ước; nhiều dòng họ xây dựng và thực hiện tốt hương ước.

Những nội dung nhân dân giám sát, kiểm tra được ủy ban MTTQ và đoàn thể các cấp trong tỉnh thực hiện đúng quy định. Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri, thông qua đó để Ðại biểu quốc hội, Ðại biểu HÐND các cấp thông báo tới cử tri  kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, các chính sách mới về hỗ trợ sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân, xóa đói giảm nghèo và chính sách khác… Năm 2018, ủy ban MTTQ tỉnh tiến hành giám sát 4 nội dung: Việc thực hiện một số chính sách tín dụng của Nhà nước cho vay đối với hộ nghèo; thực hiện pháp luật về công khai các kết luận thanh tra; giám sát các khoản thu, chi các khoản đóng góp tại các cơ sở giáo dục năm học 2017 - 2018… Các đoàn thể chính trị - xã hội chủ trì giám sát 5 nội dung: Việc thực hiện quản lý Nhà nước về lĩnh vực vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; kiểm tra, giám sát việc thực hiện bảo hiểm y tế cho hội viên Hội Cựu chiến binh Tuần Giáo… ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã chủ trì thực hiện 39 cuộc giám sát về cấp gạo cứu đói giáp hạt; công tác triển khai và tổ chức thực hiện danh mục thủ tục hành chính thường xuyên… Tính đến nay 130/130 xã, phường, thị trấn có ban thanh tra nhân dân với 1.288 thành viên, trong đó 61 ban thanh tra nhân dân đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ giám sát đầu tư cộng đồng. Năm 2018, các ban thanh tra nhân dân tiến hành 112 cuộc giám sát, kiến nghị xử lý 57 vụ việc. Việc thực hiện đối thoại của người đứng đầu cấp ủy Ðảng, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện, nhằm tháo gỡ những khó khăn, bức xúc của nhân dân; đồng thời tiếp thu những đóng góp của nhân dân trong việc ban hành chính sách cũng như tổ chức thực hiện chính sách.

Thông qua việc thực hiện QCDC ở cơ sở đã có tác động tích cực đối với phát triển kinh tế- xã hội, an ninh trật tự; góp phần xây dựng, củng cố tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân, hội quần chúng ở cơ sở ngày càng vững mạnh. Từ đó củng cố vững chắc hệ thống chính trị ở cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Ðảng với nhân dân.

Mạnh Thắng
Bình luận

Tin khác