Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tinh gọn để phát huy hiệu quả hoạt động

09:37 - Thứ Năm, 18/10/2018 Lượt xem: 8011 In bài viết

ĐBP - Thực hiện Nghị quyết 15 - NQ/TU, ngày 16/3/2018 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 19 - NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XII về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” (gọi tắt là Nghị quyết 15), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã rà soát và đề xuất phương án quy hoạch các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn theo hướng tinh gọn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.

Cấp tỉnh hiện có 9 đơn vị trực tiếp do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý. Ðó là: Trung tâm Văn hóa tỉnh, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng, Trung tâm Phát hành sách, Thư viện tỉnh, Ðoàn Nghệ thuật tỉnh, Bảo tàng tỉnh, Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Ðiện Biên Phủ, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao. 9 đơn vị này có tổng số 310 biên chế và 15 hợp đồng lao động theo Nghị định 68 của Chính phủ đều được ngân sách Nhà nước cấp đảm bảo chi hoạt động thường xuyên để thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Ông Ðoàn Văn Chì, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: Thực hiện Nghị quyết 15 của Tỉnh ủy, Sở đã chủ động rà soát, đề xuất phương án quy hoạch các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh thuộc sở quản lý theo từng giai đoạn. Cụ thể, giai đoạn 2018 - 2021 sẽ thực hiện theo hướng rà soát, sắp xếp lại theo hướng thu gọn đầu mối đối với những trung tâm có chức năng, nhiệm vụ tương đồng. Ðẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ đối với những đơn vị có đủ điều kiện; hợp nhất Trung tâm Văn hóa tỉnh và Ðoàn Nghệ thuật tỉnh thành một đầu mối. Thành lập mới Ban Quản lý di tích thuộc Sở quản lý; tổ chức lại và nâng cao chất lượng, mở rộng phạm vi hoạt động cấp quốc gia đối với Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Ðiện Biên Phủ và Bảo tàng tỉnh phù hợp với quy hoạch phát triển du lịch của tỉnh, trực thuộc Ban Quản lý di tích. Ðể đảm bảo quá trình thực hiện sắp xếp, tổ chức theo lộ trình, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Ðề án Hợp nhất, thành lập mới, sáp nhập các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở trình UBND tỉnh xem xét, xin ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy theo chủ trương trong Chương trình hành động tại Nghị quyết số 15. Dự kiến, sau khi hợp nhất, thành lập mới, sáp nhập các đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch ở cấp tỉnh từ 9 đơn vị sẽ còn lại 6 đơn vị. Gồm: Ban Quản lý Di tích, Thư viện tỉnh, Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh, Trung tâm Phát hành Phim và Chiếu bóng, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch, Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao. Như vậy, việc sáp nhập, hợp nhất các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở theo phương án này góp phần tinh giản bộ máy tổ chức, giảm các chức danh lãnh đạo, quản lý và đầu mối cấp phòng. Kết thúc giai đoạn, sẽ tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm việc hợp nhất, sáp nhập các đơn vị sự nghiệp này để đề xuất quy hoạch cho giai đoạn tiếp theo. Ðến giai đoạn năm 2025 và 2030 sẽ thực hiện đầy đủ, đồng bộ các văn bản theo hướng dẫn của bộ, ngành Trung ương về thể chế hóa chủ trương của Ðảng, chính sách pháp luật Nhà nước về đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức và hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh, trong đó có mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Theo ông Ðoàn Văn Chì, thì việc sáp nhập các đơn vị có chức năng, nhiệm vụ tương đồng theo phương án trên để thành một đơn vị đầu mối là đúng với quan điểm chỉ đạo của Ðảng; đồng thời phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế hiện nay của địa phương. Khi thực hiện sẽ giảm được đầu mối, giảm sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ trong tổ chức và hoạt động. Tuy nhiên, để thực hiện được theo phương án này cũng gặp nhiều khó khăn, phức tạp. Nhất là tại những đơn vị thực hiện sáp nhập vì ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến tư tưởng, tâm lý của cán bộ, viên chức, người lao động. Chính vì vậy, Sở đã chủ động nắm tình hình, làm tốt công tác tư tưởng; lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động để thông tin về chủ trương, cách thức thực hiện để yên tâm làm việc. Ðến khi thực hiện hợp nhất mới thực sự phát huy được hiệu quả hoạt động, nâng cao chất lượng công việc.

Nói về phương án quy hoạch sắp xếp này, ông Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết: Theo phương án quy hoạch các đơn vị sự nghiệp công lập của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đơn vị sẽ sáp nhập với Ðoàn Nghệ thuật tỉnh để thành lập Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh. Hiện nay, đơn vị có 32 biên chế, sau khi sáp nhập 2 đơn vị vào 1 sẽ tăng lên 77 biên chế; cơ sở vật chất, trang thiết bị âm thanh ánh sáng… phục vụ nhiệm vụ chính trị sẽ được tăng cường, hỗ trợ lẫn nhau trong thực hiện. Từ đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ, giải trí, sáng tạo văn hóa, nghệ thuật của quần chúng nhân dân.

Minh Thùy
Bình luận

Tin khác

Back To Top