Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân vận

10:06 - Thứ Hai, 15/10/2018 Lượt xem: 8065 In bài viết

ĐBP - Nhận thức sâu sắc vai trò của công tác dân vận trong thời kỳ mới, huyện Mường Nhé đã tích cực triển khai, đổi mới nhiều hoạt động, tạo không khí sôi nổi, rộng khắp, nhất là công tác dân vận trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Từ đó, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng Ðảng trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh đoàn kết giữa các dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Bà Lò Thị Kiều Oanh, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Mường Nhé trao tiền hỗ trợ từ nguồn vận động quyên góp của các nhà hảo tâm cho gia đình chính sách bản Huổi Cắn, xã Mường Toong.

Bà Lò Thị Kiều Oanh, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Mường Nhé cho biết: Những năm qua, Huyện ủy đã quán triệt và triển khai sâu sắc các nghị quyết chuyên đề của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác dân vận tới cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Bộ máy dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở từng bước được kiện toàn và hoạt động với các phong trào nổi bật đã tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội Ðảng bộ huyện đề ra.

Ðược xem là “điểm sáng” trong công tác dân vận, phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể phát động đã góp phần huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sức mạnh toàn dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Ðặc biệt, các phong trào đã tác động tích cực trên các lĩnh vực, nhiều mô hình, như: “Khéo” vận động nhân dân tích cực phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xóa đói giảm nghèo đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện bình quân 3,5 - 4%/năm, tính đến hết năm 2017 giảm còn 69,34%. Thực hiện phong trào “Khéo” vận động cán bộ, công chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân trong các cơ quan Nhà nước, chính quyền huyện luôn quan tâm thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính theo hướng công khai, minh bạch, phục vụ nhân dân; đảm bảo các thủ tục liên quan đến tổ chức, cá nhân được thực hiện đơn giản, thuận tiện, hiệu quả. Ðiển hình nhất là phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với xây dựng nông thôn mới, ban dân vận các cấp đã tích cực vận động nhân dân hiến đất, hiến kế, đóng góp hàng vạn ngày công lao động xây dựng đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng (đạt bình quân 6,64 tiêu chí/xã); toàn huyện có trên 3.000 hộ đăng ký gia đình văn hóa; tích cực vận động hội viên, nông dân nâng cao ý thức bảo vệ rừng, không chặt phá rừng...

Trước những yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Ban Dân vận Huyện ủy Mường Nhé đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận của Ðảng; Mặt trận Tổ quốc các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt vai trò là người đại diện, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, hội viên; đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân, hướng về cơ sở. Xây dựng và kiện toàn hệ thống tổ chức cán bộ làm công tác dân vận các cấp theo hướng “tinh gọn” nhưng hoạt động có chất lượng và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới. Ðồng thời, Ban Dân vận Huyện ủy tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận gắn với thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Ðảng về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tăng cường quan hệ mật thiết giữa Ðảng với nhân dân”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Có thể thấy rằng, với quyết tâm chính trị cao, chủ động, sâu sát, gắn bó với quần chúng của Ban Dân vận Huyện ủy Mường Nhé đã và đang tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân; xứng đáng là cầu nối giữa ý Ðảng với nhân dân... Từ đó, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Ðảng, sự nghiệp đổi mới miền biên viễn.

Bài, ảnh: Sầm Phúc
Bình luận
Back To Top