Tinh giản biên chế ở TX. Mường Lay

09:00 - Thứ Sáu, 05/10/2018 Lượt xem: 10485 In bài viết

ĐBP - Xác định công tác tinh giản biên chế là một nhiệm vụ quan trọng để tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả, chất lượng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thời gian qua, TX. Mường Lay đã thực hiện nghiêm túc việc rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) theo hướng tinh gọn và hiệu quả; qua đó đã tạo ra sự thay đổi theo chiều hướng tích cực.

Bà Lưu Thị Thơm, Phó trưởng Phòng Nội vụ TX. Mường Lay, cho biết: Mường Lay là địa bàn nhỏ có 12 cơ quan chuyên môn, 4 đơn vị sự nghiệp; 14 đơn vị trường học và 3 đơn vị xã, phường. Ðể thực hiện công tác tinh giản biên chế trên địa bàn, hàng năm, thị xã tập trung tuyên truyền, quán triệt tới toàn thể CBCCVC các văn bản về chế độ tinh giản biên chế. Tuy nhiên, theo Nghị định 108/2014/NÐ-CP quy định chỉ được sử dụng 50% số biên chế đã được tinh giản biên chế và giải quyết chế độ nghỉ hưu đúng tuổi hoặc thôi việc theo đúng quy định của pháp luật; trong khi đó khối lượng công việc ngày càng nhiều, số biên chế tinh giản bị thu hồi đã gây khó khăn cho các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện công tác chuyên môn. Một số CBCCVC do tuổi cao, sức yếu, khả năng sử dụng công nghệ thông tin hạn chế, không thể đào tạo, bồi dưỡng lại có nguyện vọng tinh giản biên chế nhưng không thuộc đối tượng tinh giản của Nghị định 108/2014/NÐ-CP, khiến công tác tinh giản biên chế trên địa bàn còn nhiều tồn tại, hạn chế.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, song UBND TX. Mường Lay đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý biên chế, CBCCVC; trong đó tập trung tuyên truyền để CBCCVC, người lao động nhận thức rõ tầm quan trọng của việc thực hiện tinh giản biên chế; thực hiện nghiêm túc, đúng quy định việc xét duyệt đối tượng tinh giản biên chế. Hàng năm, UBND TX. Mường Lay xây dựng Ðề án Vị trí việc làm, khung năng lực công chức gắn với yêu cầu, nhiệm vụ thực tế của từng cơ quan, đơn vị, đảm bảo chất lượng; bố trí, sắp xếp đội ngũ CBCCVC theo đúng chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu vị trí việc làm đã xây dựng và chấm dứt hợp đồng lao động trong các cơ quan chuyên môn nghiệp vụ, trong các cơ quan hành chính Nhà nước. Ðồng thời, bố trí kiêm nhiệm một số chức danh nhân viên các đơn vị trường học, kế toán các cơ quan, đơn vị. Nhằm đổi mới công tác đánh giá công chức và gắn với cải cách chế độ công vụ, công chức, TX. Mường Lay đã hoàn thiện danh mục hệ thống vị trí việc làm và cơ cấu theo ngạch công chức; từ đó xây dựng tiêu chí đánh giá của từng vị trí việc làm, chú trọng căn cứ vào kết quả, hiệu quả công tác của CBCCVC và coi đó là thước đo để đánh giá phẩm chất, trình độ, năng lực. Tăng cường công tác kiểm tra các cơ quan, đơn vị thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và lấy đó là tiêu chí để đánh giá, xếp loại kết quả công tác hàng năm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị…

Kết quả, năm 2015 TX. Mường Lay được giao tổng số biên chế có 96 công chức, 66 viên chức sự nghiệp khác và 365 viên chức sự nghiệp giáo dục. Sau 3 năm (2015 - 2017) thực hiện Ðề án Tinh giản biên chế, UBND thị xã đã tinh giản được 9 công chức (kể cả công chức bị cắt giảm chuyển cho huyện Nậm Pồ); 34 viên chức sự nghiệp giáo dục và 12 viên chức sự nghiệp khác. Từ những kết quả đã đạt được, thời gian tới TX. Mường Lay sẽ tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Quang Hưng
Bình luận