Trả lời kiến nghị cử tri

09:24 - Thứ Tư, 03/10/2018 Lượt xem: 9015 In bài viết

Cử tri kiến nghị: Thực hiện chuyển đổi Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội theo hướng đa chức năng. Có chính sách hỗ trợ để mở rộng thu hút đối tượng cai nghiện tự nguyện tại trung tâm và cộng đồng.

Trả lời: UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Ðầu tư xây dựng Ðề án Chuyển đổi Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh thành cơ sở cai nghiện đa chức năng. Ðến thời điểm hiện tại, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chưa hoàn thiện được Ðề án để trình UBND tỉnh phê duyệt; nguyên nhân là do hệ thống văn bản hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy, định mức biên chế của Trung tâm khi chuyển đổi chưa đồng bộ, thống nhất. UBND tỉnh đã kiến nghị với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các bộ, ngành có liên quan, sớm ban hành văn bản hướng dẫn về cơ cấu tổ chức bộ máy, định mức biên chế, xếp hạng Trung tâm khi chuyển đổi thành cơ sở cai nghiện đa chức năng.

Về chính sách hỗ trợ để mở rộng thu hút đối tượng cai nghiện tự nguyện tại trung tâm và cộng đồng: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã xây dựng dự thảo nghị định về ban hành quy định mức hỗ trợ đối với người cai nghiện theo hình thức tự nguyện, hiện nay đang trong quá trình hoàn thiện các nội dung để trình Chính phủ ban hành. Sau khi Nghị định được ban hành chính thức, UBND tỉnh sẽ tham mưu trình HÐND tỉnh thông qua chính sách hỗ trợ để mở rộng thu hút đối tượng cai nghiện tự nguyện tại trung tâm và cộng đồng trên địa bàn tỉnh.

Cử tri kiến nghị: Mở rộng địa bàn điều trị thuốc methadone, sớm quyết định thành lập cơ sở điều trị và cở sở cấp thuốc methadone ở huyện Mường Nhé và Nậm Pồ.

Trả lời: Năm 2017, UBND tỉnh chỉ đạo mở rộng địa bàn điều trị thuốc methadone tăng thêm 7 cơ sở mới cấp phát methadone so với năm 2016, trong đó có 2 cơ sở cấp phát thuốc methadone thuộc huyện Mường Nhé (tại Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé và Phòng khám Ða khoa khu vực Mường Toong). Năm 2018, UBND tỉnh tiếp tục ban hành kế hoạch triển khai mở rộng chương trình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone trên địa bàn, tiếp tục duy trì 8 cơ sở điều trị và 29 cơ sở cấp phát thuốc, đồng thời thành lập mới thêm 7 cơ sở cấp phát methadone tại các huyện: Tủa Chùa, Mường Ảng, Tuần Giáo, Ðiện Biên Ðông, Ðiện Biên, Mường Nhé; chưa thành lập được cơ sở cấp phát thuốc tại huyện Nậm Pồ, do người nghiện trên địa bàn huyện Nậm Pồ ít, rải rác không tập trung, khoảng cách các xã cách xa nhau, gặp khó khăn việc thành lập cơ sở cấp phát thuốc methadone cho bệnh nhân điều trị trên địa bàn. 

Cử tri kiến nghị: Khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia công tác dự phòng và điều trị cai nghiện; có chính sách ưu đãi cho các doanh nghiệp tạo việc làm cho người sau cai nghiện; hỗ trợ điều trị nghiện, người nhiễm HIV cho các đối tượng thuộc diện chính sách xã hội, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Trả lời: - Ðối với kiến nghị khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia công tác dự phòng và điều trị cai nghiện: UBND tỉnh xin ghi nhận, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại trên địa bàn tỉnh không có các tổ chức, cán nhân nào tham gia công tác dự phòng và điều trị cai nghiện. Trong thời gian, tới UBND tỉnh tiếp tục khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia công tác dự phòng và điều trị cai nghiện trên địa bàn tỉnh.

- Ðối với kiến nghị có chính sách ưu đãi cho các doanh nghiệp tạo việc làm cho người sau cai nghiện: UBND tỉnh xin được ghi nhận, trong thời gian tới, sẽ chỉ đạo các sở, ngành liên quan căn cứ vào các quy định của Chính phủ để tham mưu cho UBND tỉnh để ban hành các chính sách ưu đãi cho các doanh nghiệp tạo việc làm cho người sau cai nghiện trên địa bàn tỉnh.

- Ðối với kiến nghị hỗ trợ điều trị nghiện, người nhiễm HIV cho các đối tượng thuộc diện chính sách xã hội, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn: Thực hiện Nghị quyết số 69/2017/NQ-HÐND ngày 13/7/2017 của HÐND tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 16/2017/QÐ-UBND ngày 22/7/2017 ban hành Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; chế độ đối với người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng, quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội và UBND các huyện, thành phố; tạo điều kiện cho vay vốn đối với hộ gia đình và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương trên địa bàn tỉnh; trong quá trình triển khai thực hiện các hộ gia đình được vay vốn đã phát huy tốt hiệu quả nguồn vốn, không có hộ nào sử dụng vốn sai mục đích, không gây thất thoát vốn. Với số tiền được vay, các gia đình đã mở rộng sản xuất, có thu nhập ổn định do đó sức khỏe, tinh thần, chất lượng cuộc sống được nâng lên. Giúp hộ gia đình có thành viên là người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế giảm bớt phần nào khó khăn tạo điều kiện phát triển kinh tế và ổn định cuộc sống; tạo việc làm gắn kết mật thiết hơn với các tổ chức xã hội giúp gia đình có thu nhập ổn định và hòa nhập cộng đồng góp phần giảm thiểu nguy cơ tái nghiện, tái phạm, lây nhiễm HIV/AIDS.

(Còn nữa)

T.K (b/s)
Bình luận
Back To Top