Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở Mường Lay

Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân

09:13 - Thứ Sáu, 21/09/2018 Lượt xem: 10585 In bài viết
ĐBP - Chia sẻ về kết quả triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, ông Hoàng Văn Sinh, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Văn hóa - Thông tin TX. Mường Lay, cho biết: Ðể phong trào từng bước lan tỏa sâu rộng trong đời sống nhân dân, hàng năm, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thị xã luôn chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện. Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân về vai trò, mục đích, ý nghĩa quan trọng của việc xây dựng đời sống văn hóa trong cơ quan, đơn vị, khu dân cư, bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, hiệu quả. Từ đầu đến năm, thị xã đã tổ chức lồng ghép tuyên truyền 54 buổi cho hàng nghìn lượt người nghe; treo gần 100 băng rôn, khẩu hiệu có nội dung tuyên truyền về xây dựng đời sống văn hóa; phối hợp tổ chức 31 buổi biểu diễn văn nghệ quần chúng cho hơn 20 nghìn lượt người nghe và xem… Nhờ đó, nhận thức của người dân trong việc thực hiện phong trào xây dựng đời sống văn hóa được nâng cao và từng bước có sự chuyển biến tích cực.

 

Người dân TX. Mường Lay thi đấu môn đẩy gậy trong Lễ hội Ðua thuyền đuôi én.

Trong quá trình thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp ủy, chính quyền thị xã còn gắn với phong trào phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh nhằm nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho nhân dân. Ðồng thời, tích cực vận động, tổ chức cho người dân đăng ký xây dựng khu dân cư, gia đình văn hóa. Thị xã đã ban hành quy ước thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và triển khai thực hiện tại 49 tổ dân phố, bản của các xã, phường trên địa bàn, góp phần từng bước xóa bỏ hủ tục, tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện việc cưới, việc tang.

Song song với đó, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thị xã tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân tham gia xây dựng môi trường văn hóa, tư tưởng, đạo đức, lối sống lành mạnh gắn với thực hiện học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng nếp sống văn minh nơi công cộng; xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Chú trọng thực hiện các chương trình, đề án phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao; thị xã đang thực hiện chương trình bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc gắn với phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020. Ðến nay, thị xã có 2 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia và 1 di tích lịch sử cấp tỉnh. Mường Lay còn đầu tư xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa với 46/49 tổ dân phố, bản có nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng (đạt 93,87%), 3 nhà văn hóa xã, phường (đạt 100%), 1 nhà thi đấu thể thao, 1 sân công viên thể dục thể thao và 1 cung văn hóa thiếu nhi. Ngoài ra, Mường Lay cũng phát triển và thành lập được 37 đội văn nghệ quần chúng phục vụ biểu diễn, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, văn nghệ của người dân trong các dịp lễ, tết, sự kiện chính trị…

Bằng nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở TX. Mường Lay ngày càng phát triển và lan tỏa sâu rộng trong đời sống nhân dân, đạt nhiều kết quả nổi bật. Năm 2017, thị xã có 2.477 hộ đạt gia đình văn hóa; 42 tổ dân phố, bản được công nhận tổ dân phố, bản văn hóa (đạt 87,5%) và 60 cơ quan, đơn vị, trường học giữ vững danh hiệu cơ quan đạt chuẩn văn hóa. Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, vừa qua, xã Lay Nưa đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; đến hết năm 2018, phường Sông Ðà và xã Na Lay phấn đấu đạt chuẩn văn minh đô thị. Có thể nói, thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, nhận thức của người dân trong việc chấp hành đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được nâng cao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Ðồng thời, đẩy lùi và xóa bỏ các hủ tục, tệ nạn xã hội, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của nhân dân.

Bài, ảnh: Ðức Linh
Bình luận
Back To Top