Đề xuất tăng mức lương cơ sở lên 1.390.000 đồng/tháng từ ngày 1-7-2018

15:25 - Thứ Hai, 08/01/2018 Lượt xem: 7089 In bài viết
Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Nghị định Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Theo Tờ trình của Bộ Nội vụ về việc ban hành Nghị định của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, mức lương cơ sở 1.300.000 đồng/tháng, mới chỉ bằng mức chuẩn về thu nhập của người cận nghèo ở khu vực thành thị giai đoạn 2016-2020, đạt 35,53% bình quân mức nhu cầu sống tối thiểu (3.370.000 đồng/tháng) và đạt 60,3% mức chi tiêu bình quân đầu người một tháng năm 2016, dẫn đến tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang còn nhiều khó khăn.

 

Người lao động cần được nhận mức lương đủ để bảo đảm cuộc sống.

Tuy điều kiện ngân sách nhà nước còn hạn chế nhưng để cải thiện đời sống của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 49/2017/QH14 ngày 13-11-2017, trong đó quy định điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1.300.000 đồng/ tháng lên 1.390.000 đồng/tháng. Vì vậy, việc xây dựng Nghị định điều chỉnh mức lương cơ sở là cần thiết để thực hiện Nghị quyết của Quốc hội.

Theo dự thảo, Nghị định này quy định mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động (sau đây gọi chung là người hưởng lương, phụ cấp) làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động ở trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (cấp huyện), ở xã, phường, thị trấn (cấp xã), ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và lực lượng vũ trang.

Cụ thể, mức lương cơ sở dùng làm căn cứ tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật; tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật, tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở. Từ ngày 1-7-2018, mức lương cơ sở là 1.390.000 đồng/tháng.

Về kinh phí thực hiện, dự thảo nghị định nêu rõ: Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương tiếp tục thực hiện các quy định về chính sách tạo nguồn cải cách tiền lương kết hợp triệt để tiết kiệm chi gắn với sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, bảo đảm tự cân đối nhu cầu tăng chi do điều chỉnh mức lương cơ sở năm 2018 trong phạm vi dự toán ngân sách được giao; các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sử dụng nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên gắn với sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, bảo đảm tự cân đối nhu cầu tăng chi do điều chỉnh mức lương cơ sở trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền giao năm 2018 của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; sử dụng một phần nguồn thu được để lại theo chế độ của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp… 

Đối với một số địa phương ngân sách khó khăn, sau khi thực hiện quy định nêu trên mà vẫn thiếu nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2018 thì ngân sách trung ương bổ sung số thiếu để địa phương thực hiện.

Bộ Nội vụ lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo từ ngày 3-1-2018 đến hết ngày 3-3-2018.

P.V (Theo HNM)
Bình luận