Mường Chà xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa

10:25 - Thứ Sáu, 14/12/2018 Lượt xem: 7235 In bài viết

ĐBP - Thực hiện phong trào xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa; thời gian qua, huyện Mường Chà đã đẩy mạnh triển khai nhiều giải pháp đồng bộ; từ đó, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, từng bước đưa phong trào phát triển, lan tỏa sâu rộng trong nhân dân.

 

Các đội trên địa bàn xã Sa Lông (huyện Mường Chà) thi giã bánh dày.

Bà Lò Thị Duyên, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Mường Chà chia sẻ: Ðể thực hiện hiệu quả phong trào xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa trên địa bàn, cùng với việc ban hành các văn bản chỉ đạo, xây dựng kế hoạch thực hiện; tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, huyện quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Năm 2018, huyện đã tổ chức tuyên truyền bằng xe thông tin lưu động được 48 lượt, tuyên truyền lưu động 80 buổi; treo 231 băng rôn, khẩu hiệu, 2 cụm pa nô, áp phích có nội dung tuyên truyền về xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa; tổ chức 6 chương trình văn nghệ tổng hợp…

Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huyện tổ chức cho thôn, bản, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, hộ gia đình đăng ký danh hiệu văn hóa; lồng ghép nội dung của phong trào với các cuộc vận động, phong trào khác, như: Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; học tập, lao động sáng tạo; xóa đói giảm nghèo; phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình; xây dựng gương “người tốt, việc tốt”… Ðồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn bình xét, công nhận gia đình, bản, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa theo đúng quy định. Năm 2018, toàn huyện có 4.451 hộ được công nhận gia đình văn hóa; 54 bản, tổ dân phố được công nhận bản, tổ dân phố văn hóa và 106 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Không chỉ thực hiện tốt việc xây dựng đời sống văn hóa, huyện còn tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, tham gia xây dựng quy ước, hương ước của bản, tổ dân phố. Ðến hết năm 2017, 100% bản, tổ dân phố trên địa bàn huyện đã xây dựng được quy ước và đã được phê duyệt, đưa vào thực hiện. Nhờ đó, người dân đã xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, từng bước xóa bỏ những hủ tục. Năm 2018, toàn huyện có 337 đám cưới, 168 đám tang và 23 lễ hội được tổ chức. Trong đó, hầu hết đám cưới, đám tang trên địa bàn đều được tổ chức theo nếp sống văn minh, không xa hoa, lãng phí. Việc quản lý và tổ chức lễ hội được thực hiện theo đúng chủ trương lành mạnh, tiết kiệm, phù hợp với thuần phong mỹ tục, ôn lại truyền thống, giữ gìn giá trị tốt đẹp của dân tộc.

Ðẩy mạnh thực hiện phong trào xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa trên địa bàn huyện Mường Chà, nhận thức, ý thức chấp hành chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong nhân dân được nâng cao; hiệu quả và vai trò quản lý Nhà nước trong hoạt động văn hóa cơ sở được khẳng định rõ nét. Ðặc biệt, tệ nạn xã hội, hủ tục từng bước được xóa bỏ, đẩy lùi; các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương được giữ gìn, phát huy; đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân được nâng cao góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

 Tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào, thời gian tới cùng với tăng cường công tác tuyên truyền, huyện Mường Chà sẽ nêu cao vai trò, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên, người lãnh đạo, người có uy tín trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; tổ chức các lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa; đẩy mạnh công tác thi đua - khen thưởng nhằm kịp thời khích lệ, động viên các cá nhân, tập thể tiêu biểu, có nhiều thành tích nổi bật… Từ đó, đưa phong trào xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa thực sự lan tỏa sâu rộng trong đời sống nhân dân.

Bài, ảnh: Huyền Lâm
Bình luận
Back To Top