Chính trịTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ðảng bộ Sở Tài chính

Thiết thực học và làm theo Bác

10:37 - Thứ Tư, 30/01/2019 Lượt xem: 3084 In bài viết

ĐBP - Ðiểm nổi bật trong quan điểm Hồ Chí Minh về công tác tài chính đó là quản lý tài chính phải lấy mục tiêu thúc đẩy sản xuất làm cơ sở, quản lý phải bám sát thực tế, đồng thời không ngừng thực hành tiết kiệm, chống lãng phí... Học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, Ðảng bộ Sở Tài chính tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện các giải pháp về tài chính - ngân sách, quản lý, điều hành ngân sách nhà nước hiệu quả.

Ðảng bộ Sở Tài chính có 55 đảng viên, sinh hoạt tại 3 chi bộ trực thuộc. Ðể lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, Ðảng bộ luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời tổ chức các hội nghị triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai học tập nghị quyết gắn với Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức thực hiện Kế hoạch số 56 - KH/ÐU, ngày 15/7/2016 của Ðảng ủy về triển khai Chỉ thị 08 - CT/TU, ngày 30/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan.

Ông Hà Quang Trung, Bí thư Ðảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính, cho biết: Ðảng bộ luôn thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; thường xuyên, chủ động đổi mới nội dung, phương pháp lãnh đạo, phong cách lề lối làm việc sâu sát với chức năng nhiệm vụ của cơ quan, tập trung giải quyết những vấn đề Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo về các lĩnh vực của ngành; chú trọng những vấn đề mới phát sinh và những vấn đề có tính chiến lược của tỉnh khi được giao thực hiện nhiệm vụ. Ðảng ủy căn cứ Quy chế làm việc, duy trì chế độ sinh hoạt với những nội dung thiết thực, cụ thể. Trong quá trình hoạt động, Ðảng ủy quán triệt và thống nhất tổ chức triển khai chỉ đạo của Tỉnh ủy, HÐND, UBND tỉnh vận dụng linh hoạt vào điều kiện thực tế của Ðảng bộ để lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Ðảng ủy thường xuyên tạo điều kiện thuận lợi để các chi bộ, đảng bộ hoạt động có hiệu quả. Sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Chấp hành Ðảng bộ với lãnh đạo cơ quan đã tạo nên sự thống nhất cao trong toàn đảng bộ, mang lại hiệu quả thiết thực trong xây dựng cơ quan vững mạnh, xây dựng chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí được cán bộ, đảng viên trong đảng bộ tích cực tham gia thông qua việc triển khai, quán triệt đến tất cả cán bộ, đảng viên trong cơ quan, doanh nghiệp. Từ đó, mỗi cán bộ, đảng viên trong đảng bộ đều xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; đổi mới phương pháp làm việc của cấp ủy, lãnh đạo cơ quan và cán bộ công chức. Mỗi cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đẩy mạnh đấu tranh tự phê bình và phê bình trong công tác, sinh hoạt; đánh giá cán bộ công tâm, khách quan, dân chủ và việc đánh giá, xếp loại cán bộ đảng viên dựa trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Ðảng bộ Sở cũng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện và ngăn chặn xử lý kịp thời tình trạng quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Gắn việc thực hiện phòng, chống tham nhũng với việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí và việc rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức của cơ quan. Phối hợp thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường công tác quản lý nhà nước, các phòng chuyên môn thực hiện nghiêm quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; công khai minh bạch về thủ tục hành chính, sử dụng ngân sách, tài sản công, chi tiêu nội bộ, công tác tổ chức cán bộ và minh bạch về kê khai tài sản của cá nhân.

Sở cũng thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về tài chính, ngân sách theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch; thường xuyên rà soát các chính sách bất hợp lý, từ đó tham mưu với UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện cho phù hợp thực tế địa phương. Sở đã tham mưu cho Tỉnh ủy, HÐND, UBND tỉnh trong công tác quản lý và điều hành ngân sách địa phương đảm bảo đúng chỉ đạo điều hành của Chính phủ; Bộ Tài chính. Nhờ đó, tổng thu ngân sách địa phương năm 2018 ước thực hiện hơn 9.591,9 tỷ đồng (đạt 105,04% dự toán); trong đó, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước thực hiện gần 1.144,5 tỷ đồng (đạt 106,16% dự toán); chi ngân sách địa phương đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phục vụ tốt mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng trên địa bàn tỉnh, góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Minh Thùy
Bình luận