Kiểm tra, giám sát góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng

14:44 - Thứ Sáu, 21/08/2020 Lượt xem: 5074 In bài viết

ĐBP - Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh xác định, công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) là một trong những chức năng lãnh đạo, nhiệm vụ quan trọng của Đảng, trước hết là nhiệm vụ của cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy. Qua đó cấp ủy các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thông báo kết luận kiểm tra đối với Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh.

Đảng ủy Khối ban hành các nghị quyết, quy định, quy chế phối hợp, quy trình, hướng dẫn thực hiện công tác KTGS... để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ KTGS trong toàn Đảng bộ. Đặc biệt là Nghị quyết số 05-NQ/ĐU, ngày 5/8/2014 của Đảng ủy Khối về ‘’Nâng cao chất lượng công tác KTGS của các chi, đảng bộ cơ sở’’; Nghị quyết số 01-NQ/ĐU, ngày 12/10/2017 của Đảng ủy về “Đẩy mạnh nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên’’; chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy tăng cường công tác KTGS đối với tổ chức đảng và đảng viên; trong toàn Đảng bộ. Chú trọng thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ KTGS theo quy định của Điều lệ Đảng; xây dựng chương trình KTGS toàn khóa và hàng năm để triển khai thực hiện.

Năm 2020 là năm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tăng cường thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên; tiến hành giám sát 80/83 tổ chức cơ sở đảng (3 tổ chức đảng đang trong thời gian thực hiện quy trình giải thể và sáp nhập) về công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội cơ sở. Qua giám sát cho thấy, 100% cơ sở chuẩn bị tốt yêu cầu các nội dung của đại hội và tổ chức thành công đại hội. Trong nhiệm kỳ, các cấp ủy, chi bộ tiến hành kiểm tra đối với 81 tổ chức đảng (tăng 7%); 254 đảng viên (tăng 11% so với nhiệm kỳ trước); ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra đối với 114 tổ chức đảng và 683 đảng viên. Các cấp ủy và chi bộ tiến hành giám sát đối với 79 tổ chức đảng (tăng 6%); 284 đảng viên (tăng 14% so với nhiệm kỳ trước); ủy ban kiểm tra các cấp tiến hành giám sát đối với 32 tổ chức đảng và 13 đảng viên.

Nội dung KTGS tập trung việc thi hành Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định, kết luận của Đảng; trong đó chủ yếu kiểm tra tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, (khóa XI, XII) về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, trọng tâm là việc thực hiện kế hoạch, biện pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã kết luận sau tự phê bình và phê bình; việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, chức trách nhiệm vụ được giao, việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, việc triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, của đảng bộ các cấp...

Quá trình KTGS của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp được thực hiện công khai, khách quan, dân chủ, đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục, đánh giá đúng ưu điểm, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, xử lý nghiêm tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, siết chặt và giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh.

Trước yêu cầu nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới, Đảng ủy Khối, cấp ủy cơ sở và ủy ban kiểm tra các cấp tiếp tục tăng cường công tác KTGS; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; các nghị quyết của Đảng ủy Khối về nâng cao chất lượng công tác KTGS của các chi, đảng bộ cơ sở; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Chủ động, tích cực lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện, hiệu quả nhiệm vụ KTGS của cấp ủy, UBKT các cấp theo Điều lệ Đảng quy định; các chương trình KTGS của Bộ Chính trị, Ban bí thư, chương trình KTGS toàn khóa và hàng năm của cấp ủy, UBKT các cấp. Đặc biệt là chú trọng kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết kịp thời, đúng quy định các đơn thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật Đảng. Xử lý nghiêm minh, kịp thời tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

             Hà Ngọc Thanh

(Đảng ủy Khối CQ&DN tỉnh)

Bình luận

Tin khác