Trả lời kiến nghị cử tri

09:22 - Thứ Tư, 22/04/2020 Lượt xem: 4556 In bài viết

Thực tế có trường hợp được cấp 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng không giao đất trên thực địa nên đã phát nương vào diện tích đất rừng cộng đồng bản bảo vệ và phải chịu trách nhiệm hình sự.

Huyện Mường Nhé thực hiện dự án đo đạc, lập hồ sơ địa chính và cấp GCNQSD đất 8/11 xã do Sở Tài nguyên và Môi trường làm chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thực hiện là Trung tâm Ðịa chính đô thị phía Bắc theo Quyết định số 535/QÐ-UBND ngày 26/6/2012 của UBND tỉnh Ðiện Biên về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Thiết kế kỹ thuật - Dự toán: Ðo đạc bản đồ địa chính lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất các huyện Ðiện Biên Ðông, Mường Ảng, Mường Nhé, Tủa Chùa, tỉnh Ðiện Biên.

Công tác triển khai thực hiện là đo theo hiện trạng sử dụng đất của người dân đang canh tác sử dụng trên cơ sở đại diện chủ hộ gia đình, trưởng bản, địa chính dẫn đạc để đo đạc thành lập bản đồ địa chính và xét duyệt công nhận quyền sử dụng đất cho hộ dân theo quy định của pháp luật. Kết quả đo đạc, lập hồ sơ địa chính được thành lập trên cơ sở kết quả đo đạc thửa đất được hộ dân xác nhận gồm: Bản đồ địa chính, sổ mục kê, kết quả đo đạc thửa đất được người dân xác nhận đúng về vị trí, ranh giới và diện tích đang sử dụng và chính quyền địa phương xác nhận. Qua đó sản phẩm được xác lập quản lý và công nhận quyền sử dụng đất cho người dân là hệ thống hồ sơ địa chính gồm: Sổ mục kê đất đai, sổ địa chính, Bản đồ địa chính được Sở Tài nguyên - Môi trường phê duyệt năm 2012.

Trên cơ sở hồ sơ địa chính được phê duyệt, UBND huyện (thông qua đơn vị tư vấn, phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Ðăng ký quyền sử dụng đất huyện) tổ chức hướng dẫn cho người dân kê khai đăng ký để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận gồm: đơn xin cấp giấy chứng nhận theo mẫu, phiếu ý kiến của khu dân cư về nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất, tình trạng tranh chấp đất đai, CMTND và hộ khẩu của hộ gia đình, trích lục địa chính thửa đất được đại diện chủ hộ, địa chính và UBND xã xác nhận là cơ sở xét duyệt đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận cho người dân. Tất cả các quá trình đều được thông báo và niêm yết công khai cho người dân ít nhất là 15 ngày tại UBND xã và nơi sinh hoạt tập trung tại thôn, bản (biên bản niêm yết ngày 1/7/2013) và tổ chức viết và in giấy chứng nhận để cấp cho người dân đối với những trường hợp đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai. Sau khi viết và in giấy chứng nhận xong được UBND huyện phê duyệt tiến hành tổ chức trao giấy chứng nhận cho người dân để sử dụng và thực hiện nghĩa vụ về đất đai theo quy định.

Việc đo đạc địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho người dân trên cơ sở công nhận việc sử dụng đất theo hiện trạng người dân đã có và sử dụng ổn định lâu dài được người dân xác nhận và kê khai đăng ký. Do vậy trường hợp người dân phản ánh việc được cấp giấy chứng nhận mà không có bàn giao thực địa nên không biết nương ở đâu và phát vào rừng của cộng đồng bản bảo vệ dẫn đến phải xử lý hình sự là không đúng. Quy trình thủ tục cấp GCNQSD đất đối với đất đã sử dụng ổn định đủ điều kiện công nhận quyền sử dụng đất không có bước bàn giao thực địa.

Ðề nghị các cơ quan chức năng sớm tổ chức họp dân, trực tiếp chỉ rõ các khu vực rừng đã giao để người dân biết.

Ngoài nội dung cấp có thẩm quyền đã trực tiếp chỉ rõ các khu vực rừng đã giao rừng trên, UBND huyện đã tổ chức công bố quy hoạch 3 loại rừng huyện Mường Nhé (trong đó có xã Pá Mỳ) đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 được UBND tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 1208/QÐ-UBND ngày 21/12/2108) cụ thể như sau:

- Công bố quy hoạch 3 loại rừng cấp xã: UBND huyện đã thành lập đoàn công tác cấp huyện (gồm đại diện lãnh đạo UBND huyện, Phòng Nông nghiệp và PTNT, Hạt Kiểm lâm, Phòng Tài nguyên - Môi trường, Công an huyện) để triển khai công bố quy hoạch 3 loại rừng xã Pá Mỳ vào ngày 6/5/2019, tổng số đại biểu tham gia là 53 người (gồm cán bộ, công chức xã Pá Mỳ và Bí thư Chi bộ, Trưởng, Phó bản, Công an viên, Trưởng ban MTTQ bản, Phụ nữ bản, Ðoàn Thanh niên, Thôn đội trưởng tại các bản trên địa bàn).

- Công bố quy hoạch 3 loại rừng cấp thôn bản: UBND xã Pá Mỳ đã ban hành Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 17/5/2019 để công bố quy hoạch 3 loại rừng xã Pá Mỳ đến từng thôn, bản và ngoài thực địa. Ðến nay, đã tổ chức công bố quy hoạch 3 loại rừng cấp thôn, bản được 9/10 bản (riêng bản Huổi Lụ 3 đã nhiều lần thông báo, vận động nhân dân tham gia nhưng nhân dân không tham gia), có 196 hộ tham gia công bố quy hoạch 3 loại rừng cấp thôn, bản; có 3/10 bản tham gia công bố ngoài thực địa, còn lại 7/10 bản nhân dân không hợp tác, không tham gia công bố quy hoạch 3 loại rừng ngoài thực địa.

T.K (b/s)
Bình luận

Tin khác

Back To Top