Mặt trận Tổ quốc huyện Mường Chà

Tham gia xây dựng Ðảng, chính quyền trong sạch vững mạnh

09:14 - Thứ Sáu, 24/05/2019 Lượt xem: 7664 In bài viết
ĐBP - Công tác tham gia xây dựng Ðảng, chính quyền là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác mặt trận. 5 năm qua, Ủy ban MTTQ huyện Mường Chà và các tổ chức thành viên đã thực hiện tốt công tác vận động các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Phát huy tinh thần dân chủ, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tham gia xây dựng Ðảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện.

Thực hiện vai trò của Ủy ban MTTQ huyện đối với công tác xây dựng Ðảng, giám sát chính quyền, Ủy ban MTTQ huyện và các tổ chức thành viên đã phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tới quần chúng nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Ðặc biệt là quy định của pháp luật về giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; các quy định về phòng chống tham nhũng; thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ trong hệ thống MTTQ các cấp. Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động do Trung ương MTTQ Việt Nam phát động như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tổ chức phát động, hưởng ứng “Ngày Vì người nghèo”, ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”. 5 năm qua, toàn huyện đã vận động và tiếp nhận Quỹ “Vì người nghèo” với số tiền gần 2 tỷ đồng, trong đó huyện vận động ủng hộ, quyên góp được trên 600 triệu đồng. Từ các nguồn quỹ trên, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã phân bổ, phối hợp triển khai tu sửa và làm mới 98 nhà đại đoàn kết cho người nghèo. Từ đó khơi dậy và phát huy tinh thần “Tương thân, tương ái” giữa nhân dân các dân tộc trong huyện, từng bước nâng cao qua đó nhận thức về vai trò, trách nhiệm của mỗi cá nhân, tổ chức đối với người nghèo; củng cố, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Ðảng, chính quyền và nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

Thực hiện quy chế phối hợp với Thường trực HÐND, UBND và các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan chức năng của huyện tổ chức thực hiện có hiệu quả quy chế, các chương trình phối hợp đã ký kết, tham gia giám sát chuyên đề, nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo; kịp thời phản ánh, kiến nghị của công dân; tham gia phản biện xã hội... Chủ động hướng dẫn các xã, thị trấn tổ chức cho các tầng lớp nhân dân tham gia giám sát, góp ý xây dựng tổ chức đảng, đảng viên nơi cư trú; xây dựng chính quyền. Mặt trận Tổ quốc các cấp chủ trì cùng các đoàn thể chính trị, hướng dẫn tổ chức cho nhân dân đóng góp nhiều ý kiến vào các văn kiện dự thảo báo cáo chính trị đại hội đảng các cấp và 56 văn bản dự thảo luật, dự thảo nghị quyết, quy chế, quy định, các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của cấp ủy, chính quyền các cấp.

Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Ủy ban MTTQ huyện phối hợp với HÐND huyện tổ chức 34 cuộc giám sát chuyên đề về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh... Ban Thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng các xã, thị trấn thường xuyên được củng cố, kiện toàn đủ về số lượng, làm nòng cốt trong công tác giám sát. Toàn huyện có 124 tổ hòa giải với 620 hòa giải viên, hoạt động có hiệu quả. Trong 5 năm đã tham gia hòa giải 719 vụ việc, hòa giải thành công 538/719 vụ việc (đạt gần 75%), số vụ việc còn lại đang tiếp tục hòa giải. Hằng năm, có trên 65% Ủy ban MTTQ xã, thị trấn hoạt động khá, tốt, không có yếu kém; 70% ban công tác mặt trận hoạt động khá tốt và không có yếu kém. MTTQ huyện cũng đã tổ chức thực hiện tốt hội nghị đại biểu nhân dân bàn về đời sống văn hóa đến các xã, thị trấn gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Hằng năm có trên 50% số hộ gia đình, trên 60% số bản, tổ dân phố, trên 95% cơ quan, đơn vị, trường học đạt tiêu chuẩn văn hóa.  

Những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Ðảng, chính quyền của Ủy ban MTTQ huyện đã góp phần đưa các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. MTTQ các cấp là cầu nối giữa nhân dân các dân tộc với Ðảng bộ, chính quyền huyện; xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, tạo động lực thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Ðồng Nghị (Huyện ủy Mường Chà)
Bình luận

Tin khác

Back To Top