Ðề cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cán bộ

09:04 - Thứ Tư, 22/05/2019 Lượt xem: 8242 In bài viết
ĐBP - Ông Văn Hữu Bằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy khẳng định: Người đứng đầu có vai trò quan trọng trong tổ chức và hoạt động của mỗi cơ quan, đơn vị; trong đó có công tác cán bộ. Trong khi đó, công tác cán bộ có rất nhiều nội dung và bao gồm nhiều khâu: nhận xét, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, thực hiện chính sách đối với cán bộ. Chính vì vậy, khi trách nhiệm của người đứng đầu được phát huy tối đa thì sẽ xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

 

Ông Văn Hữu Bằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị công tác xây dựng Ðảng.

Công tác đánh giá, phân loại công chức, viên chức là việc làm khó, nhạy cảm, ảnh hưởng đến tất cả các khâu khác trong công tác cán bộ và có ý nghĩa quyết định trong việc phát hiện, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, đề bạt, khen thưởng và thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ. Qua đó giúp cán bộ phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm để tiếp tục trau dồi, rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị, năng lực và hiệu quả công tác của cán bộ. Thời gian qua việc nhận xét, đánh giá, phân loại công chức, viên chức được thực hiện đảm bảo đúng quy định; dân chủ, công khai, minh bạch kết quả đánh giá để MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân phát huy vai trò giám sát, tham gia ý kiến. Trong đề xuất quy hoạch cán bộ, người đứng đầu đề xuất công tác quy hoạch cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo phương châm “mở” và “động”; đúng phân cấp, đúng quy trình, thủ tục, dân chủ, khách quan đảm bảo về trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị, quản lý Nhà nước, số lượng và độ tuổi đưa vào quy hoạch. Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã chủ động đề xuất xây dựng quy hoạch các chức danh chủ chốt theo từng giai đoạn, hàng năm bổ sung quy hoạch phù hợp với tình hình thực tế. Nhờ đó các chức danh lãnh đạo chủ chốt được kiện toàn, bổ sung kịp thời và đặc biệt là mạnh dạn đưa cán bộ trẻ, cán bộ nữ có năng lực, trình độ chuyên môn, uy tín và triển vọng vào quy hoạch.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo hoàn thành đúng tiến độ và hướng dẫn của Trung ương về nâng cao chất lượng công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Do đó, những hạn chế về tỷ lệ quy hoạch cấp ủy, ban thường vụ, các chức danh lãnh đạo; cơ cấu cán bộ người dân tộc, cán bộ nữ cơ bản được khắc phục. Tỉnh ủy cũng đã ban hành quy định luân chuyển cán bộ của tỉnh, kế hoạch luân chuyển gắn với quy hoạch cán bộ để đào tạo bồi dưỡng, đảm bảo tính liên tục trong công tác cán bộ; ban hành quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ và quy định tiêu chí đánh giá cán bộ; sửa đổi, bổ sung quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử theo Quy định 105-QÐ/TW, ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp lại tổ chức bên trong của một số cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện; thực hiện điều động, luân chuyển, sắp xếp, kiện toàn một số chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý ở một số sở, ban, ngành tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố. Quá trình tự kiểm tra, rà soát việc thực hiện công tác cán bộ cho thấy, toàn tỉnh có 311 trường hợp bổ nhiệm chưa đảm bảo quy định về trình độ lý luận chính trị (17 trưởng, phó phòng cấp tỉnh và 9 trưởng, phó phòng cấp huyện; 285 cán bộ chuyên trách cấp xã). Qua đó, không đồng ý bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 14 cán bộ diện ngành và cấp huyện quản lý. Song song với đó, cán bộ đứng đầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ gắn với quy hoạch cán bộ, đảm bảo tiêu chuẩn, đúng quy trình. Trong năm 2018, Tỉnh ủy đã cử 4 đồng chí đi đào tạo thạc sĩ, 1 đồng chí dự tuyển đào tạo thạc sĩ ở nước ngoài; 28 đồng chí đi nghiên cứu, khảo sát ở nước ngoài; 10 đồng chí bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh; 48 đồng chí bồi dưỡng kiến thức và nghiệp vụ chuyên ngành; 46 đồng chí bồi dưỡng quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp; mở bổ sung 5 lớp trung cấp lý luận chính trị tại các huyện: Nậm Pồ, Ðiện Biên Ðông, Mường Ảng và Ðảng ủy Dân chính Ðảng, Trường Chính trị tỉnh; cử 140 đồng chí đào tạo cao cấp lý luận chính trị; 12 đồng chí đi học lớp hoàn chỉnh kiến thức để cấp bằng cao cấp lý luận chính trị… Qua đánh giá của cơ quan chức năng, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý có lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý thức tổ chức kỷ luật, trình độ, năng lực và đa số cán bộ lãnh đạo, quản lý có năng lực, phẩm chất, uy tín, có tư duy đổi mới.

Ðể người đứng đầu phát huy hết vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác cán bộ cùng với việc tiếp tục quan tâm bồi dưỡng đội ngũ những người đứng đầu về trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực quản lý, tổ chức thực tiễn cần phân công, phân cấp mạnh hơn về công tác cán bộ, tạo điều kiện cho người đứng đầu có vai trò, quyền hạn và trách nhiệm nhiều hơn nữa trong công tác cán bộ. Người đứng đầu phải giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, qua đó giữ vững sự lãnh đạo thống nhất của cấp uỷ trong công tác cán bộ; bảo đảm tính dân chủ, khách quan. Tuân thủ nghiêm túc các quy định trong các khâu, các bước của công tác cán bộ (tuyển chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm, sử dụng, đãi ngộ, luân chuyển cán bộ…). Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong cấp uỷ, kiên quyết đấu tranh phòng, chống các biểu hiện cơ hội trong công tác cán bộ.

Bài, ảnh: Gia Kiệt
Bình luận

Tin khác

Back To Top