Phát huy hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành năm 2018, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

15:31 - Thứ Tư, 30/01/2019 Lượt xem: 10391 In bài viết

Mùa A Sơn

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

Năm 2018, hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh ta đều đạt và vượt kế hoạch. Có được kết quả đó, Tỉnh ủy, HÐND, UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành thực hiện nhiều giải pháp hiệu quả thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Trong đó, UBND tỉnh không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương.

 

Ðồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đón Thủ tướng Pháp Edouard Philippe tại Sân bay Ðiện Biên Phủ.

Triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, UBND tỉnh đã bám sát chủ trương của Chính phủ về phương châm hành động: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”. Ðặc biệt là tập trung thực hiện những nội dung cơ bản Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018; đôn đốc các cơ quan chức năng thực hiện Quyết định số 54/QÐ-UBND ngày 19/1/2018 của UBND tỉnh về chương trình, giải pháp chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và dự toán ngân sách năm 2018.

Nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành, UBND tỉnh đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng quy chế làm việc, triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo theo chương trình công tác năm và các nhiệm vụ trọng tâm. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các Ủy viên UBND tỉnh đã thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, chủ động trong điều hành xử lý công việc theo sự phân công; phát huy vai trò tập thể gắn với đề cao trách nhiệm cá nhân; thường xuyên đi sâu, đi sát cơ sở để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong phát triển kinh tế - xã hội. Sau các phiên họp thường kỳ của UBND tỉnh, các phiên làm việc của UBND tỉnh với các địa phương, sở, ngành, đơn vị đều ban hành thông báo kết luận giao nhiệm vụ đồng thời thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện. Bên cạnh đó, UBND tỉnh chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác dự báo, cảnh báo về sự bất thường của khí hậu hay những biểu hiện suy thoái khi thực hiện nhiệm vụ của một số cán bộ, công chức, viên chức… từ đó đưa ra các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả. 

Ngay từ đầu năm 2018, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương nhằm tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững. UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2018; chỉ đạo các sở, ngành, địa phương chủ động xây dựng chương trình hành động phù hợp với tình hình của mỗi đơn vị. Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, thông qua việc thực hiện tốt công tác hỗ trợ các nhà đầu tư triển khai các dự án trên địa bàn; tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về Hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo; Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 15/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Chỉ đạo xử lý tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản kéo dài; tiếp tục đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước và cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập. Chỉ đạo triển khai thực hiện các Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác quản lý đất đai, quản lý hiện trạng, quản lý theo quy hoạch. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu cho tỉnh sớm xây dựng kế hoạch triển khai sản xuất đảm bảo cơ cấu giống và lịch thời vụ; chủ động triển khai các giải pháp phòng, chống thiên tai, ứng phó với các diễn biến bất thường của thời tiết. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, nhất là phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa nắng; rà soát, đánh giá thực trạng tổ chức bộ máy các lực lượng quản lý bảo vệ rừng, công tác giao khoán rừng; xây dựng đề án gắn quản lý bảo vệ rừng với địa giới hành chính.

Nổi bật trong công tác chỉ đạo điều hành năm 2018 là UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai thực hiện quyết liệt và đồng bộ “3 đột phá”. Theo đó, chỉ đạo Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung rà soát, xây dựng, hoàn thiện, ban hành kịp thời các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các luật, pháp lệnh, nghị quyết và các chế độ chính sách Trung ương ban hành thuộc thẩm quyền cấp tỉnh đã có hiệu lực, không để tình trạng nợ đọng văn bản quy phạm pháp luật. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, điểm nhấn ở nội dung này là UBND tỉnh xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp nhằm tăng tính hấp dẫn, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển hạ tầng; nhất là hạ tầng giao thông, điện, thủy lợi, hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu. Triển khai thực hiện hiệu quả hỗ trợ đào tạo nghề phục vụ cho các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh; thực hiện tốt công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đổi mới quản lý dạy nghề theo hướng gắn với nhu cầu của xã hội và doanh nghiệp, gắn đào tạo với giải quyết việc làm.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải thiện chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông (ICT INDEX). Thực hiện tốt công tác tiếp, đối thoại, lắng nghe và giải thích, giải quyết các kiến nghị của tổ chức, công dân và doanh nghiệp theo đúng quy định, đúng thẩm quyền… Ðồng thời, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung nghiên cứu sâu từng chỉ số để tham mưu, đề xuất các giải pháp cụ thể, sát thực, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh tại địa phương, đơn vị.

Trong công tác chỉ đạo phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và giải quyết khiếu nại tố cáo, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương nâng cao trách nhiệm trong tham gia phối hợp giải quyết công việc. Tập trung xử lý những vấn đề nổi cộm, dư luận quan tâm; thực hiện tốt việc đổi mới công tác tiếp công dân, kịp thời xử lý và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; rà soát, xử lý dứt điểm các đơn thư tồn đọng, xử lý kết luận sau thanh tra.

Trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đối ngoại, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện tốt công tác quân sự địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ năm 2018. Thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.

Dự báo năm 2019, tình hình kinh tế trong nước nói chung, kinh tế tỉnh ta nói riêng vẫn còn nhiều khó khăn, thời tiết tiếp tục có những diễn biến khó lường, tác động mạnh đến sản xuất và đời sống của nhân dân trong tỉnh. Chính vì vậy, UBND tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành theo phương châm “quyết liệt, linh hoạt, cụ thể”.

Trước hết là chỉ đạo các ngành, các cấp tập trung tổ chức thực hiện ghị quyết của Tỉnh ủy, HÐND tỉnh về phương hướng mục tiêu nhiệm vụ chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2019; cụ thể hóa thành kế hoạch trong năm và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Tiếp tục nghiên cứu xây dựng chính sách mới của địa phương phù hợp với nguồn lực của tỉnh. Ðặc biệt, chú trọng khâu tổ chức thực hiện để các cơ chế, chính sách đi vào cuộc sống trên các lĩnh vực sản xuất và đời sống. Nâng cao chất lượng và ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ được giao gắn với trách nhiệm của người đứng đầu về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ.

Trong phát triển nông nghiệp, tập trung triển khai thực hiện các nội dung tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp của tỉnh giai đoạn đến năm 2020; tổ chức thực hiện tốt kế hoạch cơ cấu lại nông nghiệp tỉnh Ðiện Biên giai đoạn 2018 - 2020, trong đó tập trung chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao hiệu quả sản xuất để tăng thu nhập cho nông dân.

Tăng cường thu hút đầu tư vào công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp sản xuất, chế biến. Ðẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết các đô thị, thị trấn, trung tâm các huyện, thị xã, thành phố; khai thác các nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tại các đô thị, trọng tâm là thành phố Ðiện Biên Phủ để nâng cấp thành đô thị loại II.

Tập trung điều hành ngân sách linh hoạt, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý chi tiêu ngân sách; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình tiếp cận với các nguồn vốn tín dụng để thúc đẩy sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

Ðẩy mạnh thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020, kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020. Tập trung cải thiện các chỉ số thành phần còn thấp để nâng cao chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh.

Tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; chăm sóc sức khỏe nhân dân; thực hiện hiệu quả các chính sách, giải pháp giảm nghèo bền vững; đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Chỉ đạo các lực lượng chủ động phối hợp nắm chắc tình hình an ninh, trật tự trên các tuyến biên giới và nội địa; củng cố an ninh trật tự tại các cơ sở, địa bàn phức tạp về an ninh trật tự.

Tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác quốc tế; trong đó tăng cường quan hệ toàn diện với các tỉnh Bắc Lào; mở rộng quan hệ với tỉnh Vân Nam - Trung Quốc và các tỉnh Bắc Thái  Lan; duy trì các mối quan hệ hợp tác phát triển với các đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam và các tổ chức quốc tế.

Bình luận

Tin khác