Ðiện Biên sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Ðại hội XIII Ðảng bộ tỉnh

15:27 - Thứ Tư, 30/01/2019 Lượt xem: 10518 In bài viết

Trần Văn Sơn

Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ÐBQH tỉnh

Thực hiện Nghị quyết Ðại hội XIII Ðảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay đã qua nửa nhiệm kỳ. Nhìn lại nửa nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi đan xen không ít khó khăn, thách thức song Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Ðiện Biên đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIII đã đề ra và đạt được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực, đến nay một số chỉ tiêu đã đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết đề ra.

 

Ðồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Ðại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Ðiện Biên và U Ðôm Xay (nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) cắt băng khánh thành Trung tâm Chuyển giao kỹ thuật và Sản xuất giống nông lâm nghiệp Nậm Hin (huyện Xay, tỉnh U Ðôm Xay).  Ảnh: Ðức Toàn

Tập trung, sâu sát trong lãnh đạo, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành

Sau Ðại hội XIII, Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Ðại hội XIII Ðảng bộ tỉnh, tạo sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tỉnh ủy đã ban hành 19 nghị quyết chuyên đề, 12 kế hoạch, 6 kết luận và hàng trăm thông báo, chỉ thị để cụ thể hóa, triển khai thực hiện Nghị quyết XII của Ðảng và Nghị quyết XIII Ðảng bộ tỉnh. Ðịnh hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo tinh thần Nghị quyết Ðại hội XIII được đưa vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2021 và các chương trình, đề án, kế hoạch hằng năm với những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp điều kiện thực tiễn địa phương. Cấp ủy, chính quyền các cấp đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện với tinh thần quyết tâm chính trị cao nhất, tạo sự đồng thuận và thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn hệ thống chính trị.

Cùng với việc cụ thể hóa nghị quyết, các đồng chí trong Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy được phân công nhiệm vụ rõ ràng, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện chủ trương, nghị quyết của Ðảng tại các địa phương, đơn vị, cơ sở. Tập thể Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên kiểm tra, nắm tình hình cơ sở tại 10/10 huyện, thị, thành phố để kịp thời định hướng những nhiệm vụ quan trọng, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp.

Thực hiện mục tiêu Nghị quyết, từng năm, Tỉnh ủy, HÐND, UBND tỉnh đã xác định và lựa chọn nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để định hướng, tập trung nguồn lực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. HÐND tỉnh tăng cường giám sát việc thực hiện nghị quyết tại các địa phương, đơn vị; qua đó, giúp việc triển khai thực hiện các mục tiêu của nhiệm kỳ đảm bảo hiệu quả.

 

Ðồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Ðại biểu Quốc hội tỉnh thăm một số diện tích lúa do Công ty Cổ phần Giống Ðiện Biên cung ứng trên địa bàn xã Thanh Chăn (huyện Ðiện Biên). Ảnh: Văn Tâm

Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh

Nổi bật trong nửa nhiệm kỳ qua là công tác xây dựng Ðảng, chính quyền và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến, tiến bộ; sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng. Các cơ quan, đơn vị được sắp xếp, kiện toàn theo hướng thu gọn đầu mối; giảm những tổ chức, đơn vị có sự trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ hoặc chưa phù hợp về mô hình quản lý, cơ cấu tổ chức; làm rõ trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ... Qua sắp xếp, toàn tỉnh đã giảm 73 đơn vị cấp phòng; trong đó, cơ quan đảng, đoàn thể giảm 18 phòng và tương đương; cơ quan nhà nước giảm 55 phòng; giảm 81 lãnh đạo, quản lý các cấp.

Tỉnh ủy tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế; Nghị quyết 18, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị hoạt động tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị sự nghiệp. Từ năm 2015 đến nay, toàn tỉnh đã thực hiện tinh giản biên chế 878 người, trong đó: 21 cán bộ, công chức, viên chức cơ quan đảng, đoàn thể (cấp tỉnh 6; cấp huyện 15); 146 công chức hành chính (cấp tỉnh 37, cấp huyện 109); 624 viên chức sự nghiệp (cấp tỉnh 249, cấp huyện 375); 87 cán bộ, công chức cấp xã.

Cùng với việc nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, đã đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên; xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức, cá nhân vi phạm. Từ năm 2015 đến tháng 6/2018, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã kiểm tra 506 tổ chức đảng, 819 đảng viên; giám sát chuyên đề 183 tổ chức đảng, 448 đảng viên; giải quyết kịp thời đơn thư tố cáo theo thẩm quyền; thi hành kỷ luật 05 tổ chức đảng, 239 đảng viên. Qua đó, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng; khả năng điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của chính quyền được nâng lên. Các chỉ tiêu về xây dựng Ðảng, hệ thống chính trị đều đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết đề ra. Số tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh đạt 56,78%, vượt mục tiêu Nghị quyết (đề ra 45 - 50%); mỗi năm giảm 30% thôn, bản chưa có đảng viên và giảm 20% thôn, bản chưa có chi bộ (mục tiêu giảm 15 - 20%); đảng viên kết nạp mới hàng năm vượt mục tiêu đề ra. Ðội ngũ cán bộ các cấp được quan tâm đào tạo về trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ cơ bản đạt mục tiêu Nghị quyết.

 

Ðồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Ðại biểu Quốc hội tỉnh trao đổi bên lề kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV. Ảnh: Việt Hùng

Phát triển toàn diện kinh tế - xã hội

Trong lĩnh vực kinh tế, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2018 bình quân đạt 8,3%/năm, vượt mục tiêu đề ra (6,8%/năm); cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Các ngành dịch vụ, thương mại tiếp tục phát triển; hoạt động du lịch có bước phát triển khá với hơn 350.000 lượt khách đến Ðiện Biên và doanh thu đạt trên 2.800 tỷ đồng, vượt mục tiêu Nghị quyết. Thu ngân sách trên địa bàn 3 năm liên tiếp đạt trên 1.000 tỷ đồng, góp phần cải thiện cân đối thu, chi ngân sách, tạo nguồn cho phát triển. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư, làm thay đổi diện mạo đô thị, nông thôn. Ðề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp bước đầu phát huy hiệu quả; hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, chuyển đổi cơ cấu các loại cây lương thực hiệu quả thấp sang trồng cây công nghiệp dài ngày có giá trị cao... Trong sản xuất nông nghiệp, chú trọng phát triển mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác làm cơ sở liên kết với doanh nghiệp, mở rộng các hình thức hợp tác giữa doanh nghiệp với hộ dân, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông, lâm nghiệp. Ðã xây dựng và xác nhận 11 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn liên kết giữa doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh với các hộ dân; thực hiện thành công 02 dự án cánh đồng lớn với quy mô 92ha.

Trong nửa nhiệm kỳ qua, Ðiện Biên đã tập trung triển khai thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Xây dựng Ðề án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt chiến trường Ðiện Biên Phủ đến năm 2030, để báo cáo Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải công bố quy hoạch chi tiết Cảng Hàng không Ðiện Biên đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Tập trung triển khai thực hiện Dự án Bổ sung đoạn tuyến từ đường Võ Nguyên Giáp đến khu tái định cư Noong Bua, Dự án hạ tầng kỹ thuật khung; đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án theo hình thức PPP...

Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai tích cực với 22 xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới; TX. Mường Lay và TP. Ðiện Biên Phủ cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội; trong đó ưu tiên, lồng ghép các nguồn lực thực hiện giảm nghèo, toàn tỉnh đã huy động được 4.440 tỷ đồng cho chương trình xóa đói giảm nghèo. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm bình quân 3,56%/năm, riêng 5 huyện nghèo giảm 4,58%/năm; đến năm 2018 tỷ lệ hộ nghèo còn 37,45%; đời sống người dân từng bước được cải thiện.

Bám sát tinh thần Nghị quyết Ðại hội XIII Ðảng bộ tỉnh về phát triển toàn diện văn hóa - xã hội, nhiều chủ trương, chính sách về văn hóa, giáo dục, y tế được triển khai thực hiện. Chất lượng giáo dục các bậc học được nâng lên, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất các trường dân tộc nội trú, bán trú. Toàn tỉnh có 312 trường mầm non và phổ thông đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 62,6%. Hệ thống cơ sở y tế, đội ngũ cán bộ y tế được đầu tư, tăng cường chất lượng; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; thực hiện tốt chính sách bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh cho người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi. Ðến nay, số trạm y tế có bác sĩ đã tăng từ 67,7% năm 2015 lên 90% vào năm 2018; nâng cao năng lực phục vụ, chăm sóc sức khỏe nhân dân của y tế tuyến cơ sở.

Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng - an ninh và đối ngoại. Là địa bàn trọng yếu về quốc phòng - an ninh, cấp ủy, chính quyền trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ xây dựng và củng cố quốc phòng, quân sự địa phương, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia. Thực hiện củng cố khu vực phòng thủ, kết hợp chặt chẽ thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân; tăng cường các biện pháp phòng ngừa đấu tranh chống các loại tội phạm về tệ nạn xã hội; duy trì và mở rộng các hoạt động đối ngoại. Nhờ vậy, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn đảm bảo, góp phần quan trọng tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Nửa nhiệm kỳ qua, đã có 17/18 nhóm chỉ tiêu chủ yếu của Ðại hội đề ra cơ bản đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết, là tiền đề quan trọng, tạo đà để Ðiện Biên đạt mục tiêu “thành tỉnh phát triển trung bình trong vùng trung du và miền núi phía Bắc” vào năm 2020 như Nghị quyết đã đề ra. Nửa nhiệm kỳ còn lại, từ nay đến năm 2020, cấp ủy, chính quyền từ tỉnh tới cơ sở còn nhiều việc phải làm với quyết tâm cao hơn, nỗ lực hơn để hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết. Từng lĩnh vực từ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, đối ngoại và công tác xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị đều phải xác định những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể và những khâu đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Trong đó, cấp ủy, chính quyền phải nghiêm túc khắc phục những hạn chế, yếu kém nhất là những hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và trách nhiệm của người đứng đầu. Ðồng thời, tiếp tục phát huy tính tiền phong, gương mẫu và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức; thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm cao nhất đảm bảo hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIII.
Bình luận

Tin khác