Ðổi mới phương thức lãnh đạo của Ðảng

10:51 - Thứ Tư, 30/01/2019 Lượt xem: 9942 In bài viết

ĐBP - Sâu sát và chủ động - bài học đó chưa bao giờ cũ trong quá trình xây dựng, chỉnh đốn Ðảng. Phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng ở Ðiện Biên những năm gần đây thường xuyên được đổi mới, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Ðảng.

 

Ðồng chí Vì Văn Khiên, Bí thư Ðảng ủy xã Mường Nhà (huyện Ðiện Biên) quán triệt các nội dung về đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chú trọng nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu của người đứng đầu. Ảnh: Phong Lâm

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng các cấp quán triệt sâu sắc về phương thức lãnh đạo, ý nghĩa, tầm quan trọng, quan điểm, chủ trương của Ðảng về đổi mới phương thức lãnh đạo đối với hệ thống chính trị bằng những việc làm cụ thể. Như đổi mới cách ban hành nghị quyết, lựa chọn, xem xét những nội dung trọng tâm, trọng điểm để ban hành phù hợp, sát với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị; định kỳ sơ, tổng kết việc thực hiện nghị quyết, quyết định việc tiếp tục thực hiện hoặc ban hành nghị quyết thay thế để nâng cao năng lực, hiệu quả lãnh đạo. Cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở cũng quan tâm lãnh đạo toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị theo phương châm quyết liệt, sâu sát nhưng không bao biện làm thay hoặc buông lỏng sự lãnh đạo. Các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường lãnh đạo đối với chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội bằng chỉ thị, nghị quyết và thông qua công tác kiểm tra, giám sát; tác phong, lề lối làm việc của các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, nhất là ở cơ sở có bước chuyển biến rõ nét. Duy trì và thực hiện nghiêm quy chế, chương trình công tác của các cấp ủy, tổ chức đảng. Phân công rõ nhiệm vụ của tập thể, cá nhân, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần đổi mới phong cách, lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức Ðảng. Các tổ chức trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở cũng nghiêm túc quán triệt, cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của cấp trên và cấp mình thành đề án, chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện. Hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở ngày càng được củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hoạt động góp phần duy trì tốc độ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Tốc độ tăng trưởng GRGP của tỉnh tăng khá, bình quân giai đoạn 2016 - 2018 ước đạt 8,3%/năm, vượt mục tiêu đề ra. GRDP bình quân đầu người năm 2018 ước đạt hơn 27,3 triệu đồng/năm (tăng 1,24 lần so với năm 2015). Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng dần tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ và giảm dần tỷ trọng nông - lâm nghiệp, ước thực hiện năm 2018 khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 19,96%, công nghiệp - xây dựng chiếm 22,82%, dịch vụ chiếm 54,61%.

Nhằm đổi mới mạnh mẽ từ thực tiễn, sau Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIII, Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Ðảng tuyên truyền, quán triệt, học tập nghị quyết gắn với việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương; ban hành các nghị quyết chuyên đề, kế hoạch, kết luận để triển khai thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIII, Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng. Phân công các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện tại các địa phương, đơn vị, cơ sở; nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị trong học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết. Tăng cường kiểm tra, giám sát, nắm tình hình ở cơ sở để kịp thời định hướng, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cấp ủy, tổ chức Ðảng, cơ quan, đơn vị duy trì tốt việc học tập chuyên đề gắn với nhận diện 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong sinh hoạt định kỳ. Chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân hằng năm gắn với kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII và Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị. Cấp ủy, tập thể lãnh đạo, người đứng đầu gương mẫu, tự giác trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Chú trọng chỉ đạo xây dựng và thực hiện kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm hằng năm của cấp ủy, tập thể lãnh đạo và cá nhân cán bộ, đảng viên. Tích cực, chủ động đấu tranh, phòng ngừa, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Ông Văn Hữu Bằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, cho biết: Trong công tác xây dựng Ðảng, Tỉnh ủy đã tập trung rà soát, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của một số cơ quan theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh. Các nội dung của công tác cán bộ đảm bảo đồng bộ, chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, coi trọng chất lượng, cơ cấu và có tính kế thừa; năng lực, chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở được nâng lên, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Ðến nay, toàn tỉnh đã giảm 73 đơn vị cấp phòng (trong đó, cơ quan Ðảng, đoàn thể giảm 18 phòng và tương đương; cơ quan Nhà nước giảm 55 phòng; giảm 81 lãnh đạo, quản lý); tinh giản 878 biên chế.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Ðảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đối với hoạt động của hệ thống chính trị; nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng, đảng viên. Phát huy hiệu quả, hiệu lực hoạt động của cấp ủy, chính quyền các cấp; chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân, tạo sức mạnh tổng hợp trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, hướng tới mục tiêu Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIII “phấn đấu xây dựng Ðiện Biên trở thành tỉnh phát triển trung bình trong vùng trung du và miền núi phía Bắc” vào năm 2020.

Gia Kiệt
Bình luận

Tin khác