Hợp nhất một số cơ quan tại huyện Ðiện Biên

Ðảm bảo bộ máy tổ chức tinh gọn, thống nhất

08:45 - Thứ Năm, 08/11/2018 Lượt xem: 2514 In bài viết

ĐBP - Các đề án hợp nhất về mặt tổ chức hai nhóm cơ quan bên đảng và chính quyền có chức năng, nhiệm vụ tương đồng thí điểm thực hiện tại huyện Ðiện Biên được Tỉnh ủy phê duyệt trung tuần tháng 10/2018. Theo đó, huyện Ðiện Biên thực hiện hợp nhất Thanh tra với Ủy ban Kiểm tra, Phòng Nội vụ với Ban Tổ chức. Ðây là hợp nhất về mặt tổ chức hai cơ quan với một người đứng đầu. Khi đi vào hoạt động sẽ khắc phục được tình trạng song trùng tổ chức bộ máy có chức năng, nhiệm vụ tương đồng, giải quyết kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ mà bộ máy được tinh gọn, thống nhất.

Thực tế cho thấy, cơ quan Ủy ban Kiểm tra và Thanh tra huyện Ðiện Biên có nhiều điểm chung về mục đích, đối tượng thanh tra, kiểm tra; nguyên tắc hoạt động và có những điểm tương đồng trong thực hiện chức năng nhiệm vụ khi vừa là cơ quan tham mưu, giúp việc vừa là cơ quan chuyên môn; cùng thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất giúp cấp ủy, chính quyền cùng cấp; thực hiện các nhiệm vụ tiếp nhận, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo; tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền cùng cấp về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí... Tuy nhiên, quy trình, thẩm quyền, phạm vi, cách thức, thời hiệu xử lý khác nhau dẫn đến trùng lặp, thậm chí còn phát sinh những khâu trung gian, không kế thừa được kết quả giải quyết giữa thanh tra và kiểm tra. Hay như Ban Tổ chức và Phòng Nội vụ huyện Ðiện Biên cũng có nhiều điểm tương đồng về nguyên tắc hoạt động (tuân thủ pháp luật, bảo đảm chính xác, khách quan); cùng tham mưu quản lý về tổ chức, bộ máy; quản lý biên chế đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện quy trình bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo quản lý, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức là đảng viên; thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng... Tuy nhiên, việc tồn tại song song cả Ban Tổ chức và Phòng Nội vụ của huyện dẫn đến tình trạng không có một đầu mối thống nhất quản lý biên chế cán bộ, công chức, viên chức cho cả hệ thống chính trị. Ðiều này dẫn đến vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức, cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cũng như trách nhiệm của các tổ chức và người đứng đầu về công tác tổ chức, cán bộ chưa được phát huy toàn diện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Thực hiện Nghị quyết số 16 - NQ/TU, ngày 16/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18 - NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; Kế hoạch số 2054/KH-UBND, ngày 31/7/2018 của UBND tỉnh về hành động thực hiện Nghị quyết số 16 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Chính vì vậy, việc thí điểm hợp nhất cơ quan thanh tra với kiểm tra, cơ quan nội vụ với tổ chức của huyện Ðiện Biên nhằm rà soát, sắp xếp lại tổ chức, bộ máy, đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tinh giản biên chế. Trong đó, tập trung giảm đầu mối tổ chức bộ máy của các cơ quan đảng, chính quyền ở cấp huyện theo phương châm: Các cơ quan tương đồng về chức năng, nhiệm vụ được sáp nhập theo hướng một chức năng, nhiệm vụ chỉ có một đơn vị chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm.

Ông Phạm Ðức Toàn, Bí thư Huyện ủy Ðiện Biên cho biết: Ðiện Biên là huyện được tỉnh lựa chọn thực hiện thí điểm hợp nhất Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy với Thanh tra huyện và hợp nhất Ban Tổ chức Huyện ủy với Phòng Nội vụ huyện. Việc hợp nhất này trong giai đoạn hiện nay là yêu cầu cần thiết. Sau khi hợp nhất, biên chế các cơ quan này thuộc biên chế khối Ðảng của Huyện ủy; đảm bảo bộ máy tổ chức tinh gọn, thống nhất sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, quản lý điều hành của chính quyền; khắc phục những chức năng, nhiệm vụ chồng chéo, giảm bớt thủ tục hành chính không cần thiết. Ðây cũng là một trong những giải pháp nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Sau khi hợp nhất thành cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra huyện sẽ nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác kiểm tra, thanh tra; giảm được một số quy trình nghiệp vụ, tránh sự trùng lặp hoặc khoảng trống trong thực hiện nhiệm vụ; giảm được 1 đầu mối cơ quan; chức danh lãnh đạo giảm còn 1 cấp trưởng, 2 cấp phó; giảm được 3 biên chế (so với mức giao biên chế của quy định hiện hành). Tuy nhiên, việc hợp nhất này đối với 2 cơ quan trên sẽ dẫn đến một số khó khăn do có hai hệ thống chỉ đạo, hướng dẫn về công tác chuyên môn (Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát; Thanh tra tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo)... Ðể từng bước tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc này, huyện sẽ quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức của cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra để đảm bảo có thể thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra theo mô hình, nhiệm vụ mới.

Ban Tổ chức và Phòng Nội vụ huyện sau khi hợp nhất thành cơ quan Tổ chức - Nội vụ sẽ chỉ còn 11 người làm việc; giảm 1 đầu mối cơ quan; chức danh lãnh đạo giảm 1 cấp trưởng; 3 cấp phó; giảm 4 biên chế (so với mức giao biên chế của quy định hiện hành). Ông Bùi Xuân Trường, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Ðiện Biên cho biết: Việc hợp nhất này sẽ nâng cao hiệu quả công tác tổ chức, cán bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác tổ chức. Do đó được cán bộ, công chức, viên chức trong các đơn vị đồng tình, ủng hộ. Tuy nhiên, đây là mô hình tổ chức bộ máy chưa có tiền lệ nên sẽ gặp một số khó khăn trong quá trình thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ. Chính vì vậy, việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức theo các tiêu chuẩn chức danh đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của cả hai hệ thống cần được quan tâm thực hiện trong thời gian tới.

Minh Thùy
Bình luận

Tin khác