Trả lời kiến nghị cử tri

09:01 - Thứ Tư, 12/09/2018 Lượt xem: 4417 In bài viết

II. Ðối với các kiến nghị về việc thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 và Nghị quyết số 19-2016/NQCP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2015 - 2016 và năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ðiện Biên tại Báo cáo số 288/BC-HÐND ngày 2/12/2017 của HÐND tỉnh.

Cử tri kiến nghị: Chỉ đạo quyết liệt các sở, ngành, các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện kế hoạch, chương trình hành động của tỉnh thực hiện các Nghị quyết 19 của Chính phủ tập trung thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong Quyết định số 548/QÐ-UBND ngày 9/7/2015, Chương trình hành động số 1636/CTr-UBND ngày 9/6/2016, Chương trình hành động số 532/CTr-UBND ngày 2/3/2017 của UBND tỉnh.

Trả lời: UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành, các đơn vị tổ chức quán triệt đầy đủ, kịp thời đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Nghị quyết của HÐND tỉnh về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và Ðề án Nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI) cấp tỉnh, tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ngay sau khi HÐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 80/NQ-HÐND ngày 9/12/2017 về kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 và Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 85/UBND-KT ngày 12/1/2018 để triển khai thực hiện Nghị quyết của HÐND tỉnh; đã quán triệt, giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, các cấp tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh theo lĩnh vực, địa bàn phụ trách, đồng thời, khắc phục những tồn tại và các kiến nghị của HÐND tỉnh.

Theo kết quả công bố của VCCI, chỉ số PCI năm 2017 của tỉnh đạt 60,57 tăng 4,09 điểm xếp hạng thứ 48/63 tỉnh, thành phố trên cả nước (tăng 4,09 điểm và 5 bậc so với năm 2016) nằm trong nhóm các tỉnh có chỉ số trung bình của cả nước, xếp thứ 7/14 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc. Qua phân tích các chỉ số thành phần, nhiều chỉ số có cải thiện rõ rệt như: Chỉ số tiếp cận đất đai, Chỉ số tính minh bạch, Chỉ số dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, Chỉ số tính năng động của chính quyền, Chỉ số cạnh tranh bình đẳng, Chỉ số thiết chế pháp lý và an ninh trật tự…

(Còn nữa)
T.K (b/s)
Bình luận

Tin khác