Chính trịBảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

08:31 - Thứ Sáu, 03/09/2021 Lượt xem: 1528 In bài viết

ĐBP - Để bảo vệ và phát huy giá trị của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thời gian qua, Trường Chính trị tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, khoa, phòng chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị (LLCT), coi đây là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.

Hàng năm, Đảng ủy ban hành các nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động cụ thể nhằm định hướng, hướng dẫn sâu sát vào từng chi bộ khoa, phòng; từng nội dung phần học, hoạt động nghiên cứu khoa học cũng như việc rèn luyện phẩm chất đạo đức cho giảng viên, học viên để đưa công tác này ngày càng đi vào nền nếp. Đặc biệt, xây dựng cơ chế khuyến khích hợp lý để giảng viên, học viên tham gia nghiên cứu, bảo vệ, phát triển Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch một cách hiệu quả. Nhờ vậy, công tác giáo dục LLCT trong trường có nhiều chuyển biến tích cực, đi vào nền nếp, góp phần củng cố, nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên và học viên.

 Đảng ủy tập trung thực hiện một số giải pháp về tiếp tục quan tâm củng cố và xây dựng nhà trường theo hướng hiện đại đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; không ngừng đổi mới hình thức, phương pháp học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng ủy, đảm bảo tính nghiêm túc, khoa học và hiệu quả. Đồng thời thường xuyên bồi dưỡng, cập nhật thông tin, kiến thức mới, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Hàng tháng, thông qua các cuộc sinh hoạt Đảng ủy, chi bộ đều triển khai cập nhật những vấn đề lý luận mới, thông tin về đối ngoại, tình hình thực tiễn của đất nước, tỉnh cho giảng viên, đảng viên.

Từ năm 2018 đến nay, Trường Chính trị tỉnh đã phối hợp mở 59 lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính, 33 lớp bồi dưỡng chương trình chuyên viên và chuyên viên chính, 34 lớp cập nhật kiến thức mới cho cán bộ mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội, 24 lớp bồi dưỡng các chức danh công chức ở cơ sở với 9.980 học viên các lớp học, giúp học viên nâng cao nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, hiểu đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng…

Tuy nhiên, công tác giáo dục LLCT vẫn còn một số tồn tại, chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra, chất lượng và hiệu quả còn thấp so với yêu cầu mới; nội dung, chương trình còn nặng tính lý luận, nhẹ tính thực tiễn... Một số ít giảng viên chưa nhận thức đúng đắn vai trò, trách nhiệm của mình; chưa hăng hái, tích cực đầu tư nhiều công sức và trí tuệ ngang tầm để lồng ghép nội dung này trong các chuyên đề giảng dạy, thảo luận ở các lớp, các hệ đào tạo, bồi dưỡng được phân công đảm nhận nên lý luận đấu tranh, phản bác đôi lúc còn thiếu độ sắc bén, tính thuyết phục chưa cao. Các bài viết trên các tạp chí chuyên ngành, thông tin  lý luận và thực tiễn, hội thảo... theo hướng trực diện ngăn chặn, đấu tranh chống lại các quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch chưa nhiều…

Trong bối cảnh hiện nay, trước sự chống phá ngày càng tinh vi, quyết liệt của các thế lực thù địch, để nâng cao chất lượng giáo dục LLCT bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái có hiệu quả, Trường Chính trị tỉnh xác định:

Phải tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và trách nhiệm của nhà trường; tạo sự thống nhất về ý chí và hành động, quyết tâm cao trong đội ngũ lãnh đạo, quản lý, giảng viên, học viên về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong hoạt động chuyên môn của nhà trường.

Bên cạnh đó chú trọng việc rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên trong nhà trường để thực sự là “tấm gương sáng cho học viên noi theo”.

Giảng viên phải có kỹ năng lồng ghép có hiệu quả nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch vào các chuyên đề giảng dạy, thảo luận được Ban Giám hiệu phân công phụ trách. Vì vậy, trong quá trình giảng dạy, bên cạnh việc phân tích, giảng giải lấy dẫn chứng để học viên hiểu đúng, nắm rõ kiến thức bài học, giảng viên còn phải phân tích, so sánh, đánh giá để làm nổi bật giá trị bền vững về mặt lý luận và thực tiễn của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phương pháp luận khoa học, kim chỉ nam cho mọi hành động cách mạng của Đảng qua các chuyên đề lý luận. Đồng thời, phải tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng cường đối thoại, trao đổi, thảo luận để học viên được nêu lên quan điểm, suy nghĩ cá nhân, qua đó nắm bắt, định hướng kịp thời lập trường tư tưởng cho học viên. Coi trọng việc tăng cường công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, gắn kết chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn trong trong công tác giảng dạy…

Nguyễn Thanh Chuyên (Trường Chính trị tỉnh)
Bình luận

Tin khác