Chính trịThực hiện NQ của Đảng

Ðổi mới, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu quả

Ðổi mới, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu quả

Thứ Tư, 12/09/2018 08:40

ĐBP - Nghị quyết số 18 - NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII thể hiện quyết tâm lớn của Ðảng trong đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; trong đó có việc tiếp tục đổi mới kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước nâng cao hiệu quả hoạt động. Trên cơ sở Kế hoạch số 29 - KH/TU của Tỉnh ủy về việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) của Ðảng; việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết được thực hiện nghiêm túc, phổ biến rộng rãi tới toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Nhận thức đúng đắn mục tiêu, ý nghĩa của việc thực hiện nghị quyết, các cấp, các ngành đều xác định đó là nhiệm vụ trọng tâm quan trọng và quyết tâm, nỗ lực để thực hiện mục tiêu sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; giảm chi phí thường xuyên và góp phần cải cách chính sách tiền lương.

Triển khai thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW ở Mường Ảng

Thứ Hai, 27/08/2018 09:03

ĐBP - Nhằm xây dựng tổ chức bộ máy hệ thống chính trị ở địa phương theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Ban Thường vụ Huyện ủy Mường Ảng đã xây dựng Kế hoạch số 76-KH/HU, thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng (khóa XII), “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Tinh giản biên chế ở Sở Tài nguyên và Môi trường

Thứ Tư, 15/08/2018 08:18
Tinh giản biên chế ở Sở Tài nguyên và Môi trường

ĐBP - Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 108/2014/NÐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, đến thời điểm hiện tại Sở Tài nguyên và Môi trường đã tinh giản được 10/12 biên chế do Ðề án Tinh giản biên chế giai đoạn 2015 - 2021 của Sở đề ra. Cùng với nghiêm túc thực hiện tinh giản biên chế, Sở còn tập trung nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Ðảng bộ xã Lao Xả Phình

Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội

Thứ Hai, 13/08/2018 08:45
Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội

ĐBP - Những năm qua, Ðảng bộ và nhân dân xã Lao Xả Phình (huyện Tủa Chùa) luôn phát huy truyền thống đoàn kết, tự lực, năng động sáng tạo, cần cù trong lao động sản xuất. Ðội ngũ cán bộ, đảng viên luôn nhiệt tình, trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong tổ chức thực hiện. Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Ðảng, điều hành của chính quyền cùng vượt qua những khó khăn thách thức. Từ đó góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Ðảng bộ Trung tâm Y tế huyện Tủa Chùa đưa nghị quyết vào cuộc sống

Thứ Sáu, 20/07/2018 09:06
Ðảng bộ Trung tâm Y tế huyện Tủa Chùa đưa nghị quyết vào cuộc sống

ĐBP - Ðảng bộ Trung tâm Y tế huyện Tủa Chùa có 60 đảng viên, sinh hoạt tại 5 chi bộ trực thuộc. Bám sát chỉ tiêu nghị quyết Ðảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 trong lĩnh vực y tế, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo chuyên môn của ngành Y tế, Ðảng bộ Trung tâm Y tế huyện đã xây dựng nghị quyết, chương trình hành động sát với chức năng nhiệm vụ, tổ chức thực hiện theo kế hoạch từng năm và cả nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tăng cường vai trò lãnh đạo, phát huy tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, Ðảng bộ Trung tâm Y tế huyện đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn.

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Thứ Sáu, 13/07/2018 14:23

ĐBP - Ngày 13/7, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tỉnh Ðiện Biên sau 10 năm triển khai Nghị quyết số 22-NQ/TW

Tiền đề vững chắc để thực hiện tốt nhiệm vụ

Thứ Sáu, 06/07/2018 08:21
Tiền đề vững chắc để thực hiện tốt nhiệm vụ

ĐBP - Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh, nhận thức về vị trí, vai trò của tổ chức cơ sở đảng, tầm quan trọng của công tác xây dựng Ðảng trong sạch, vững mạnh trong cấp ủy các cấp và cán bộ, đảng viên được nâng lên và có chuyển biến rõ rệt.

Thành đoàn TP. Ðiện Biên Phủ

Ðiển hình trong thực hiện Chỉ thị 05

Thứ Sáu, 22/06/2018 09:23

ĐBP - Thành đoàn Ðiện Biên Phủ với 30 cơ sở Ðoàn, trên 6.300 đoàn viên thanh niên. Sau hơn 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tuổi trẻ thành phố xung kích bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ở Ðiện Biên Ðông

Thứ Tư, 13/06/2018 08:49
Sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ở Ðiện Biên Ðông

ĐBP - Ðảng bộ huyện Ðiện Biên Ðông hiện có 54 chi, đảng bộ cơ sở với 3.107 đảng viên. Trên tinh thần “đảng viên đi trước...” các chi, đảng bộ đã tổ chức quán triệt, triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đến đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân. Nhìn chung đại đa số các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên trong Ðảng bộ thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, phát huy vai trò nêu gương toàn diện trên các mặt: Ðạo đức, lối sống của bản thân và gia đình; ý thức chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Ðảng và pháp luật của Nhà nước; tinh thần trách nhiệm trên lĩnh vực công tác được phân công phụ trách; tự giác rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong “cần kiệm liêm chính, chí công vô tư”, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác…

Thực hiện Nghị quyết số 19

Việc khó càng phải nỗ lực cao

Thứ Hai, 11/06/2018 08:48
Việc khó càng phải nỗ lực cao

Bài 2: Biến khó khăn thành động lực

ĐBP - Ðổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết 19 của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng (khóa XII) là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Tuy nhiên, đây là vấn đề rất khó, phức tạp và nhạy cảm, bởi liên quan trực tiếp đến quyền lợi, tâm tư, tình cảm của cán bộ, viên chức và người lao động…

Thực hiện Nghị quyết số 19

Việc khó càng phải nỗ lực cao

Thứ Sáu, 08/06/2018 08:20
Việc khó càng phải nỗ lực cao

ĐBP - Thực hiện Nghị quyết 19 của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập (gọi tắt là Nghị quyết số 19), Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 15 về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nhằm giảm mạnh đầu mối, khắc phục tình trạng dàn trải, trùng lặp; giảm chi ngân sách Nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /