Những việc cần làm
Tập trung kiểm điểm nghiêm túc theo tinh thần Nghị quyết TW4
Những việc cần làm

ĐBP - Thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” là Nghị quyết được toàn Đảng, toàn dân đón nhận, hoan nghênh và trông chờ kết quả sau kiểm điểm. Nhân dân hồ hởi, phấn khới và đón nhận, hoan nghênh nhưng cái chính là mong đợi và trông chờ vào kết quả thực hiện Nghị quyết. Sau hội nghị toàn quốc, hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh hướng dẫn việc tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình, các Đảng bộ đang tiến hành các bước theo trình tự lấy ý kiến của cán bộ nghỉ hưu, cán bộ đương chức thấy rằng rất đúng với quy trình.

Ở tỉnh ta việc thực hiện Nghị quyết TW4 đang bắt đầu tiến hành kiểm điểm, từ tập thể, cá nhân thuộc cấp ủy cấp trên đến tập thể, cá nhân thuộc các cấp ủy cấp dưới. Tuy nhiên để bảo đảm yêu cầu công tác kiểm điểm đạt kết quả, thì cần rà soát lại công tác chuẩn bị và ngay từ khâu này cũng phải tiến hành chu đáo hoàn tất các nội dung theo NQ TW4. Bởi vậy các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên bám sát kế hoạch số 08-KH/TW, ngày 12/3/2012 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 11-HD/BTCTW ngày 14/3/2012 của Ban tổ chức Trung ương. Tại mục 2.2, nội dung kiểm điểm có ghi: “Các cấp ủy tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo các nội dung Nghị quyết đã nêu. Cụ thể là: (1) về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, việc thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm; trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và từng đảng viên, của người đứng đầu về tình trạng cán bộ, đảng viên suy thoái. (2) Những hạn chế yếu kém trong công tác cán bộ, nhất là trong quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, bổ nhiệm, đề bạt, luân chuyển bố trí cán bộ; tình trạng một số trường hợp bố trí cán bộ không đúng, ảnh hưởng đến uy tín cơ quan lãnh đạo, quản lý, sự phát triển của ngành, địa phương. (3) Những hạn chế khuyết điểm trong thực hiện nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”; quyền hạn và trách nhiệm cá nhân trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, đặc biệt là của người đứng đầu. Trong 3 nội dung này, nội dung thứ nhất là trọng tâm, xuyên suốt và cấp bách nhất.

Kiểm điểm cần tập trung liên hệ làm rõ những hạn chế, yếu kém cụ thể nêu trong Nghị quyết Đại hội XI và NQ TW4, làm rõ những hạn chế khuyết điểm đã chỉ ra nhiều năm, nhưng chậm khắc phục. Đối với tập thể: kiểm điểm tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, các cấp ủy Đảng cấp trên về công tác giáo dục tư tưởng chính trị; kiểm điểm về quản lý, kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên thực hiện nhiệm vụ đảng viên, thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm; về tình trạng suy soái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên thuộc diện cấp ủy quản lý; kiểm điểm thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác tổ chức và cán bộ; tập trung kiểm điểm làm rõ những trường hợp bố trí không đúng ảnh hưởng đến uy tín cơ quan lãnh đạo, cơ quan quản lý, ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành, địa phương; kiểm điểm việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, trách nhiệm của tập thể trong việc bàn và ban hành các quyết định của tập thể lãnh đạo, chỉ đạo.

Đối với cá nhân: kiểm điểm tự phê bình và phê bình về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; kiểm điểm về thực hiện quy định những điều đảng viên không được làm; đi sâu kiểm điểm cá nhân suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống? Nếu có thì ở mức nào? Nội dung suy thoái về tư tưởng chính trị là phai nhạt lý tưởng cách mạng, không kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, mơ hồ, dao động, thiếu niềm tin, sa sút ý chí chiến đấu, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh, phụ họa theo nhận thức sai trái, quan điểm lệch lạc, không còn ý thức hết lòng vì nước, vì dân, không làm tròn bổn phận chức trách được giao; không thực hiện đúng nguyên tắc sinh hoạt Đảng; nói và làm trái với Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, Nghị quyết của Đảng. Suy thoái về đạo đức, lối sống là sa vào chủ nghĩa cá nhân, sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi, hám danh, tham nhũng, lãng phí, bè phái cục bộ, mất đoàn kết, phong cách làm việc quan liêu, xa dân, vô cảm trước khó khăn, bức xúc của  người dân, sống xa hoa, hưởng lạc, tham gia tệ nạn xã hội...

Trích “Kế hoạch số 08 – KH/TW”

Bình luận

Bình luận

Nội dung của trường dữ liệu này được giữ kín và sẽ không được hiển thị công khai.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Thông tin thêm về các tùy chọn định dạng

CAPTCHA
Hãy nhập lại hình ảnh và số vào ô ở dưới
Image CAPTCHA

Các tin tức khác