Vấn đề hôm nay
Nhận thức đúng về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”
Vấn đề hôm nay

ĐBP - Đất nước hoà bình, ổn định, hội nhập và đang từng bước phát triển. Tuy nhiên, như thế không có nghĩa chúng ta không bị đe doạ từ phía các đối tượng và thế lực thù địch cả trong và ngoài nước. Với địa bàn “phên giậu” phía Tây Bắc của Tổ quốc như Điện Biên thì vấn đề giữ vững quốc phòng - an ninh càng trở nên quan trọng và cấp thiết. Nhận thức rõ điều đó, từ nhiều năm qua, Đảng bộ, chính quyền và các ban, ngành từ tỉnh xuống cơ sở đã nghiêm túc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, thực hiện có trọng tâm trọng điểm việc đảm bảo QP - AN, nhất là thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khoá IX) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Đánh giá 10 năm (2003 - 2013) thực hiện Nghị quyết TW 8 (khoá IX) cho thấy, đã tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên ở các cấp, các ngành và nhân dân các dân tộc đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Nhất là mục tiêu, quan điểm về đối tượng, đối tác, cùng với 6 nhiệm vụ, các giải pháp Nghị quyết TW 8 đề ra.

Đảng bộ tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tiềm lực kinh tế, văn hoá xã hội, QP - AN và đối ngoại trong khu vực phòng thủ tỉnh, huyện. Nhờ đó, kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá. Hệ thống chính trị từ tỉnh xuống cơ sở được củng cố, kiện toàn, chất lượng hoạt động được nâng lên. Tiềm lực quốc phòng được tăng cường, thế trận quốc phòng toàn dân gắn chặt với thế trận an ninh nhân dân, tạo thế và lực bảo vệ vững chắc khu vực phòng thủ tỉnh. Quan hệ đối ngoại được mở rộng; đời sống đồng bào các dân tộc được cải thiện, lòng tin của nhân dân đối với Đảng được tăng cường...

Thành tích đạt được về mọi mặt là rất khả quan. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần thẳng thắn nhìn nhận, thấy rõ một số hạn chế, khuyết điểm để khắc phục. Như việc cụ thể hoá, triển khai thực hiện Nghị quyết TW 8 (khoá IX) ở một số cấp, ngành, đoàn thể chưa sát với tình hình thực tiễn. Việc phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân các dân tộc về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc còn một số mặt hạn chế. Tốc độ tăng trưởng kinh tế, phát triển xã hội, thực hiện mục tiêu xoá đói giảm nghèo; công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển KT - XH gắn với tăng cường tiềm lực QP - AN... của tỉnh có lĩnh vực chưa sâu, hiệu quả chưa cao. Tình hình an ninh chính trị, TTATXH còn tiềm ẩn nhiều nhân tố phức tạp...

Những năm tới, tình hình kinh tế, chính trị trong nước, trong tỉnh có nhiều thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Hoà bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, nhưng sẽ có những diễn biến phức tạp mới, tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường. Các thế lực thù địch đẩy mạnh các hoạt động chống phá cách mạng Việt Nam, tăng cường thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong cán bộ, đảng viên, chia rẽ, phá hoại nội bộ chúng ta.

Do vậy, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân phải nhận thức đúng về chiến lược “Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Hơn lúc nào hết, chúng ta cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hoá nhiệm vụ bảo vệ QP - AN; phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang, sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, MTTQ, đoàn thể quần chúng và nhân dân các dân tộc. Bảo vệ Tổ quốc là trách nhiệm của mỗi công dân chứ không của riêng lực lượng vũ trang như một số người suy nghĩ. Cùng với đó là thực hiện tốt nhóm các giải pháp về đảm bảo QP - AN, tăng cường đối ngoại gắn với phát triển KT - XH, xây dựng củng cố hệ thống chính trị. Xây dựng lực lượng vũ trang ngày càng chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, để không bị động, bất ngờ trước mọi tình huống xấu.

Tùng Lĩnh

Bình luận

Bình luận

Nội dung của trường dữ liệu này được giữ kín và sẽ không được hiển thị công khai.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Thông tin thêm về các tùy chọn định dạng

CAPTCHA
Hãy nhập lại hình ảnh và số vào ô ở dưới
Image CAPTCHA

Các tin tức khác