Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị

ĐBP – Ngày 25/7, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị đánh giá thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, bàn triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2012.

Sáu tháng qua, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh uỷ đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ bám sát chủ trương, nghị quyết của Tỉnh ủy, Đảng ủy Dân chính Đảng tỉnh, nhiệm vụ của Đảng bộ Văn phòng thực hiện tốt chức năng tham mưu, phục vụ cấp uỷ tỉnh. Làm tốt công tác tham mưu, thông tin, tổng hợp, nội chính - tiếp dân giúp Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh uỷ tổ chức, điều hành công việc theo đúng quy chế làm việc, chương trình công tác hàng tháng, hàng quý. Đã thẩm định tham mưu ban hành kịp thời 3 nghị quyết, 6 chỉ thị, 4 thông tri, 1 kết luận, 1 chương trình cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Đảng bộ tỉnh để lãnh đạo, chỉ đạo trên các lĩnh vực. Phối hợp với các Ban xây dựng Đảng tỉnh, các ban ngành tham mưu giúp Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo việc sơ, tổng kết nghị quyết, chỉ thị của Trung ương; tổ chức tốt các cuộc kiểm tra, tự kiểm tra các chỉ thị, nghị quyết theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đảm bảo tiến độ, mục đích, yêu cầu đề ra. Chủ động phối hợp tham mưu giúp Ban thường vụ Tỉnh ủy tổ chức tốt Hội đàm thường niên với 3 tỉnh Bắc Lào đánh giá quan hệ hợp tác năm 2011, thống nhất phương hướng hợp tác giai đoạn 2012-2014; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác đối ngoại.

Văn phòng Tỉnh ủy đã tiếp nhận 3.819 văn bản đến, ban hành 715 văn bản các loại của Tỉnh ủy, 131 văn bản của Văn phòng Tỉnh ủy, phát hành 5.876 bì công văn, in sao 20.000 trang văn bản; làm tốt việc triển khai Dự án hoàn thiện cơ sở dữ liệu Văn kiện Đảng và Mục lục hồ sơ theo chỉ đạo của Cục lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng. Công tác thông tin cơ yếu đảm bảo thông suốt, an toàn, chính xác, kịp thời, bí mật phục vụ đắc lực hoạt động thường xuyên, đột xuất của cấp ủy. Ngoài ra, Đảng ủy lãnh đạo cơ quan triển khai thực hiện tốt Quyết định 182/QĐ-UBND ngày 26-3-2012 của UBND tỉnh, đã ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc giúp xã Nà Nhạn, huyện Điện Biên...

6 tháng cuối năm 2012, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh uỷ quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, quốc phòng - an ninh, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tổ chức cán bộ, xây dựng Đảng, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay. Chú trọng công tác phát triển Đảng, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu sinh hoạt chi bộ, tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình trong cán bộ, đảng viên.

Mạnh Hà

(Văn phòng Tỉnh ủy)

Bình luận

Bình luận

Nội dung của trường dữ liệu này được giữ kín và sẽ không được hiển thị công khai.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Thông tin thêm về các tùy chọn định dạng

CAPTCHA
Hãy nhập lại hình ảnh và số vào ô ở dưới
Image CAPTCHA