Chính trịThực hiện NQ của Đảng

Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng

Thứ Ba, 04/06/2019 09:15

Từ nhiều nhiệm kỳ qua, nhất là từ sau Đại hội XII của Đảng, công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng (PCTN) của Đảng ta có bước tiến mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Trên cơ sở thực tiễn, Đảng đã ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết nhằm đánh giá, nhận định về tình hình tham nhũng, chỉ ra nguyên nhân, từ đó đưa ra các giải pháp phòng ngừa, từng bước đẩy lùi tệ nạn này.

Chọn vấn đề người dân quan tâm để giám sát

Thứ Năm, 23/05/2019 08:43
Chọn vấn đề người dân quan tâm để giám sát

ĐBP - Sau 5 năm thực hiện Quyết định số 217-QÐ/TW và Quyết định số 218-QÐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Ðảng, xây dựng chính quyền; Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã tích cực, chủ động trong công tác giám sát trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, những vấn đề người dân quan tâm.

Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng

Bài học do buông lỏng kiểm tra, giám sát

Thứ Ba, 12/03/2019 08:45

Thời gian gần đây, nhiều cán bộ lãnh đạo các cấp của tỉnh Ðác Nông bị kỷ luật do những khuyết điểm, sai phạm liên quan đến quản lý đất đai; bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức; tiếp tay phá rừng... Ðiều đáng nói là hầu hết các sai phạm diễn ra từ nhiều năm trước, nhiệm kỳ trước, nay mới được đưa ra xem xét, xử lý.

Tạo bước chuyển tích cực sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU của Tỉnh ủy

Thứ Hai, 04/03/2019 09:07
Tạo bước chuyển tích cực sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU của Tỉnh ủy

ĐBP - Sau ba năm triển khai thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU của Tỉnh ủy về công tác phát triển đảng viên, tổ chức đảng ở cơ sở (Nghị quyết 04-NQ/TU). Nhiều cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, bằng những cách làm sáng tạo, linh hoạt, đã tạo được bước chuyển tích cực trong công tác này. Ðến nay, Ðảng bộ tỉnh đã thu hẹp khoảng cách bản chưa có đảng viên xuống còn 11 bản, thành lập mới 374 chi bộ độc lập.

Nhiều chuyển biến từ thực hiện Nghị quyết 19

Thứ Hai, 18/02/2019 09:35
Nhiều chuyển biến từ thực hiện Nghị quyết 19

ĐBP - Thực hiện Nghị quyết 19/NQ - CP, ngày 15/5/2018 của Chính phủ và Ðề án Nâng cao năng lực cạnh tranh PCI của tỉnh với nhiều giải pháp đồng bộ, huyện Nậm Pồ đã tạo được sự chuyển biến tích cực, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII), phòng chống "tự diễn biến, tự chuyển hóa" trong nội bộ:

Nhận diện “bệnh công thần”

Thứ Sáu, 11/01/2019 10:32

Có những người tự coi mình là “công thần”, “đại thần” và rồi tự cho bản thân, người nhà hưởng những đặc quyền, đặc lợi.

Ngối Cáy đưa nghị quyết của Ðảng vào cuộc sống

Thứ Sáu, 04/01/2019 13:39
Ngối Cáy đưa nghị quyết của Ðảng vào cuộc sống

ĐBP - Thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ xã lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020; cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Ngối Cáy (huyện Mường Ảng) đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, từng bước triển khai thực hiện thắng lợi những mục tiêu đã đề ra…

Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Giải pháp khắc phục biểu hiện tư duy nhiệm kỳ

Thứ Ba, 11/12/2018 09:14

Trong bộ hồ sơ hướng dẫn tổng kết công tác năm 2018 của cán bộ, đảng viên theo quy định mới thì biểu hiện thứ 28 là: Có “tư duy nhiệm kỳ”, chỉ tập trung giải quyết những vấn đề ngắn hạn trước mắt, sắp xếp vào vị trí có nhiều lợi ích là một trong 29 biểu hiện sự suy thoái về tư tưởng chính trị, cần được nhận diện và khắc phục.

Mường Ảng sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ huyện

Thứ Hai, 10/12/2018 09:33
Mường Ảng sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ huyện

ĐBP - Thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; cấp ủy, chính quyền và nhân dân huyện Mường Ảng đã phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn, từng bước xây dựng hệ thống chính trị ổn định; trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững; đời sống nhân dân có bước phát triển tích cực...

Hiệu quả từ một nghị quyết

Thứ Hai, 03/12/2018 09:33
Hiệu quả từ một nghị quyết

ĐBP - Tổ chức cơ sở đảng có vai trò rất quan trọng đối với sự vững mạnh của Ðảng, là “cầu nối” để duy trì mối quan hệ giữa Ðảng với nhân dân. Nhận thức được tầm quan trọng đó, những năm qua thực hiện Nghị quyết số 22 - NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa X về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, Ðảng ủy Dân chính Ðảng tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy, cán bộ, đảng viên cũng như nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ. Nhờ đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ không những phát triển cả về số lượng, chất lượng, hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng ngày càng được nâng lên.

Ðổi mới, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu quả

Thứ Tư, 12/09/2018 08:40
Ðổi mới, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu quả

ĐBP - Nghị quyết số 18 - NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII thể hiện quyết tâm lớn của Ðảng trong đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; trong đó có việc tiếp tục đổi mới kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước nâng cao hiệu quả hoạt động. Trên cơ sở Kế hoạch số 29 - KH/TU của Tỉnh ủy về việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) của Ðảng; việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết được thực hiện nghiêm túc, phổ biến rộng rãi tới toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Nhận thức đúng đắn mục tiêu, ý nghĩa của việc thực hiện nghị quyết, các cấp, các ngành đều xác định đó là nhiệm vụ trọng tâm quan trọng và quyết tâm, nỗ lực để thực hiện mục tiêu sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; giảm chi phí thường xuyên và góp phần cải cách chính sách tiền lương.

Các tin tức khác

  • Chọn ngày:
  • /
  • /