Một số góp ý về kỹ thuật lập hiến

ĐBP - Việc sửa đổi Hiến pháp trên nhiều phương diện, trong đó có phương diện kỹ thuật lập hiến một cách đúng đắn, phù hợp sẽ góp phần bảo đảm vai trò của Hiến pháp đối với việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Về việc thiết kế các chương trong bản Hiến pháp về cơ bản là phù hợp, có tính khoa học. Tôi nhất trí với cách thiết kế các chương, thứ tự các điều trong bản dự thảo Hiến pháp. Tôi tham gia chỉnh sửa một số nội dung về kỹ thuật lập hiến cần tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện thêm như sau:

1.Về lời nói đầu, Dự thảo đã khái quát và cô đọng hơn so với lời nói đầu của Hiến pháp 1992. Nhưng nội dung lời nói đầu của Dự thảo chưa thể hiện là những quy phạm pháp luật. Hiến pháp là luật cơ bản, luật gốc, toàn bộ bản Hiến pháp là một văn bản quy phạm pháp luật có giá trị pháp lý cao nhất thể hiện ở các chế định, quy định, là căn cứ không thể thiếu để xây dựng các luật, bộ luật.

Như vậy, việc xác định giá trị pháp lý của nội dung trong lời nói đầu cần được làm rõ hơn. Tôi đề nghị không cần thiết phải có lời nói đầu. Gần đây, các luật Quốc hội thông qua cũng đã bỏ phần lời nói đầu mà đi thẳng vào nội dung của luật, làm cho văn bản luật bớt rườm rà. Trong trường hợp cần có lời nói đầu thì đề nghị cần diễn đạt ngắn gọn hơn nữa.

2. Nhiệm vụ của Chính phủ thì không nên theo hướng liệt kê, mà cần viết gọn, khái quát, súc tích nhằm bảo đảm Chính phủ có thể quản lý bao quát toàn diện mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Với những quy định về tổ chức bộ máy trong dự thảo Hiến pháp sửa đổi, các thiết chế hiến định đều cần được làm rõ về nhiệm vụ, quyền hạn. Nhiệm vụ quyền hạn của Quốc hội được thể hiện theo hướng liệt kê thì nhiệm vụ của Chính phủ không nên theo hướng liệt kê, mà cần viết gọn, khái quát, súc tích nhằm bảo đảm Chính phủ có thể quản lý bao quát toàn diện mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Bởi: Hiện chúng ta đang đồng nhất khái niệm hành pháp và hành chính. Hành chính đồng nghĩa với vấn đề quyền uy, mệnh lệnh và dễ đưa Chính phủ vào các hoạt động mang tính vi mô. Trong khi, nhiệm vụ trước tiên và chủ yếu của cơ quan hành pháp phải là đề ra được các chính sách quốc gia, tổ chức thực thi các chính sách đó.

Thiết chế Chính phủ càng linh hoạt tạo điều kiện cho hoạt động hoạch định, ban hành chính sách và tổ chức thực hiện có hiệu quả, đất nước càng giàu mạnh. Vấn đề là làm sao kiểm soát để tránh việc lộng quyền  vì quyền lực của cơ quan này rất lớn, trực tiếp. Là luật cơ bản của Nhà nước, nội dung của Hiến pháp cần có những quy định cần thiết để bảo đảm hoạt động của các cơ quan nhà nước vận hành thông suốt. Nhưng mức độ chi tiết của Hiến pháp cũng cần được xử lý sao cho phù hợp để không làm thay các luật chuyên ngành và đồng thời không gây khó khăn, cản trở cho các luật cụ thể hóa và bản thân các quy định của Hiến pháp không mau chóng trở nên lỗi thời với sự phát triển của xã hội.

Trong Hiến pháp mối quan hệ giữa Quốc hội với Chính phủ cần quy định rõ hơn. Bởi, Hiến pháp là văn bản phân công tổ chức thực hiện quyền lực nhà nước, mối quan hệ gữa Quốc hội với Chính phủ cần rõ ràng hơn nữa.

Nguyễn Thị Phượng

 (Phó Giám đốc Sở Tư pháp)

Bình luận

Bình luận

Nội dung của trường dữ liệu này được giữ kín và sẽ không được hiển thị công khai.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Thông tin thêm về các tùy chọn định dạng

CAPTCHA
Hãy nhập lại hình ảnh và số vào ô ở dưới
Image CAPTCHA

Các tin tức khác